AVR 8500 (serv.man9) — Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
AVR 8500 (serv.man9)
Pages
54
Size
1.01 MB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
avr-8500-sm9.pdf
Date

View Harman Kardon AVR 8500 (serv.man9) User Guide / Operation Manual online

AVR 8500 Audio/Video Receiver
BRUKSANVISNING
Power for the Digital Revolution
®
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3
Inledning
4
Säkerhetsinformation
4
Uppackning
5
Reglagen på framsidan
7
Informationsdisplayen på framsidan
8
Anslutningar på baksidan
10
Fjärrkontrollens funktioner
14
Fjärrkontrollen för Zone II
15
Installation och anslutningar
15
Anslutning av ljudprodukter
15
Anslutning av videoprodukter
16
SCART A/V anslutning
17
System och nätanslutning
19
Högtalar val
19
Högtalar placering
20
Systeminställing
20
Första uppstarten
20
Hur man använder OSD
20
Inställningar för varje ingång som används
21
Ingångs inställningar
22
Högtalarinställningar
24
Surround inställningar
25
Justeringar för andra ingångar
25
Göra inställningar oberoende av 
vald ingång
25
Efterklangs inställning
26
Inställning av nattläge
26
Justering av utgångsnivån 
27
Användning av EzSet
27
Manuel justering av utgångsnivån
28
Bas begränsare
30
Användning
30
Surroundtabell
32
Grundläggande funktioner
32
Val av källa
32
Kontroller och användning av hörlur
33
Val av surroundläge
33
Återgivning av digitalt ljud
33
Dolby Digital
33
Dolby digital Surround EX
34
DTS
34
PCM ljud
34
HDCD
34
MP 3 avspelning
34
Val av digital källa
35
Digital indikator
36
Högtalar/Kanal indikator
36
Natt läge
37
Bandinspelning
37
Front panelens In/Utgångar
37
Inställningar av utgångsnivån med en 
signalkälla
38
6/8 kanalers direkt ingång
38
Reservminne
39
Avancerade funktioner
39
Återgå till fabrikens högtalar- inställningar
39
Displayens ljusstyrka
39
Volymnivå vid påslag
40
Inställning av semi-OSD
40
Justering av den tid som Full-OSD visas
40
Multirums inställning
42
Radio funktioner
42
Grundläggande radio handhavande
42
Val av station
42
Förvals inställning
43
RDS användning
43
RDS inställning
43
RDS displayens möjligheter
43
Programsökning
44
Programmering av fjärrkontrollen
44
Programmering av fjärrkontrollen 
med koder
45
Kod avläsning
AVR 8500 Audio- och videoreceiver
Typografiska konventioner
För att hjälpa dig att använda denna handbok för fjärrkontroll, reglage på framsidan och anslutningar
på baksidan har vissa konventioner använts.
EXEMPEL (fetstil) anger en knapp på fjärrkontrollen eller framsidan eller en anslutning på baksidan.
EXEMPEL
(teckensnitt för optisk läsning) anger ett meddelande som är synligt på informtions-
displayen på framsidan.
1 - (en siffra i en kvadrat) anger ett reglage på framsidan.
0 - (en siffra i en oval) anger en knapp eller indikator på fjärrkontrollen.
 - (en siffra i en cirkel) anger en anslutning på baksidan.
A - (en bokstav i en kvadrat) anger en indikator på displayen på framsidan.
å – (bokstav i en oval) anger en knapp på fjärrkontrollen för zon II.
Försäkran om överensstämmelse
Vi, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir
FRANKRIKE
förklarar härmed att den produkt som beskrivs i
denna bruksanvisning överensstämmer med följande 
tekniska normer:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe A/S
02/02
45
Inlärningskoder
45
Radering av inlärda koder
46
Macro programmering
47
Apparatens programmerade funktioner
47
Volym " Punsch-Through"
48
Kanal " Punsch- Through"
48
Transport "Punsch- Through" 
48
Återsälla apparatens kontroll inställningar
49
Återställa fjärrkontrollens grundinställning
50
Funktionslista
52
Felsökning
52
Nollställning av processorn
53
Tekniska specifikationer.
INLEDNING 3
Inledning
Tack för att du har valt Harman Kardon!
Genom att köpa en Harman Kardon AVR 8500
har du försäkrat dig om många års lyssnarglädje.
Designad att stå för upplevelsen och detaljerna
från filmljud och varje nyans av musikaliskt
urval, AVR 8500 är en san flerkanals receiver för
det nya millenniet. Utöver de traditionella 5.1
digitala avkodnings lägena som t.ex. Dolby Digi-
tal och DTS, erbjuder den det senaste inom sur-
round teknologin som t.ex. Pro Logic II, alla DTS-
ES 6.1 lägena, DTS Neo:6 och den senaste 7.1
versionen av Harmans egna Logic 7 teknologi.
AVR 8500 har blivit anordnad så det är lätt att
ta fördel av all den kraft från dess digital tekno-
logi, På-skärm (on-screen) menyer, färg kodade
anslutnings uttag och terminaler och våran
exklusiva EzSet som gör installationen snabb
och enkel. För att du ska få maximal glädje av
din nya receiver bör du emellertid lägga några
minuter på att läsa igenom den här handboken.
Då kan du vara säker på att anslutningar till
högtalare, programkällor och andra apparater
blir riktiga. Om du dessutom lägger ner några
minuter på att lära dig hur de olika reglagen
fungerar kommer du att kunna utnyttja hela
kraften i AVR 8500.
Om du har några frågor om denna produkt eller
hur du installerar och använder den kan du
vända dig till en representant för Harman 
Kardon där du bor.
Beskrivning och funktioner
AVR 8500 är en ytterst mångsidig AV-receiver
med en rad olika funktioner och möjligheter. Det
finns THX Ultra, Dolby Digital och DTS för digita-
la signalkällor och ett brett urval av surroundlä-
gen för Matrix surround kodade eller Stereo
inspelningar för användning av källor som t.ex.
CD, VCR, TV sändningar och AVR 8500s egna
FM/AM tuner. Tillsammans med Surround EX,
Dolby Pro Logic II, DTS Neo:6, Dolby 3 Stereo, 5
kanal eller 7 kanal Stereo, Hall och Theater läge,
erbjuder AVR 8500 Harman Internationals exklu-
siva Logic 7 behandling i både 5.1 och 7.1 ver-
sion för att återskapa en vidare, mer omsvepan-
de ljudfälts miljö och mer definierade överflyg-
ningar och panoreringar. En annan unik funktion
är Harman Kardons egen VMAx™, som ger ett
öppet och brett ljudfält även om det bara finns
två fronthögtalare. Slutligen är AVR 8500 en av
få receivrar som har inbyggd MP 3 dekoder, så
att du kan lyssna till din datorns MP 3 filer,
genom receiverns goda ljudkvalitet.
AVR 8500 har också en inbyggd HDCD
®
dekoder, vilket innebär att du kan avkoda
HDCD
®
skivor, om du ansluter den digitala
utgången på en CD eller DVD till den digitala
ingången på receivern.
AVR 8500 är mycket lätt att ställa in för bästa
resultat för dina högtalare och ditt lyssningsrum.
De skärmmenyer som finns gör det enkelt att gör
justeringar för dina högtalare, signalkällor och
fördröjningstid, medan Harman/Kardon´s EZSet
ställer in ljudnivåerna i varje kanal automatiskt.
För maximal flexibilitet finns det sex video ing-
ångar alla med både komposit och s-video kon-
takter. Två analoga ljud ingångar och totalt åtta
digitala ingångar och fyra utgångar.
För kompabilitet med den senaste HDTV video
källorna och progressive scan DVD spelare, har
AVR 8500 även ”wide-bandwidth”,”low-cross-
talk” komponent video växling.
Bakom frontpanelens lucka finns det digitala in
och utgångar både en optisk och en koaxial,
dessutom finns det en analog A/V ingång som
kan ställas om till utgång – en harman/kardon
exklusiv funktion. Två video inspelnings utgång-
ar, förförstärkare ut och huvudförstärkare in
uttag, och färg-kodade åtta-kanals ingång gör
AVR 8500 framtids säker, med allting som
behövs för att anpassa morgondagens nya for-
mat rätt ombord.
Du kan även utnyttja denna kraftfulla och flexib-
la receiver utanför din hemmabio eller ditt lyss-
ningsrum. AVR 8500 har ett sofistikerad multi-
zon system som möjliggör att du kan välja en
signalkälla i ett rum och en annan signalkälla till
ett annat rum. Fullständig volym styrning i det
andra rummet kan du få med ett separat 
fjärröga och den medlevererade fjärrkontrollen
för Zone II.
I den kraftfulla förstärkaren används traditionel-
la konstruktioner för hög strömstyrka, vilket ger
möjlighet att återge dynamikomfånget i varje
ljudkälla.
Harman Kardon uppfann hifi-receivern för snart
femtio år sedan. Med den bästa ledningsförmå-
gan och tids-hedrad krets design, är AVR 8500
den perfekta kombinationen av det senaste
inom digital ljud teknologi, en tyst men ändå
kraftfull analog förstärkare i ett elegant och lätt
använt paket.
■ THX Ultra processor, THX Surround-EX,
Dolby Digital och Dolby Pro Logic II
®
avkodning, och alla DTS
®
lägena, inbe-
räknat DTS-ES
®
6.1 Diskret & Matrix och
Neo:6
®
med användning av Crystals
®
senaste 24 bit, twin-core DSP
■ Harman Kardons exklusiva Logic 7
®
, till-
gänglig för första gången med både
7.1 och 5.1 behandling i olika lägen
och två lägen av VMAx
®
■ MP 3 dekoder för anslutning till din
dator eller en portabel MP 3 spelare 
justerar automatiskt
utnivåerna för alla kanaler
■ Hög-banbredd, HDTV-kompatibel kom-
ponent video växling
■ Framsidans analoga A/V ingångar kan
kopplas om till utgångar
■ På frontpanelen finns det digitala in
och utgångar både en optisk och en
koaxial, för enkel inkoppling av en por-
tabel digital produkt.
■ Ett flertal digitala in och utgångar 
■ Skärmmenyer och Display system.
■ Komplett Multi-room system med
separat Zone II fjärrkontroll 
■ 6-Kanals/8-Kanals Direkt Ingång och
Förförstärkare Utgång och Huvud-
förstärkare Ingång för Enkel Utbyggnad
och Användning med Framtida Ljud
Format.
■ Programmerbar och lärbar fjärrkontroll
med belysning
■ Inbyggd HDCD dekoder
TM
4
SÄKERHETSINFORMATION
Säkerhetsinformation
Viktig säkerhetsinformation
Kontrollera nätspänningen innan du
använder receivern
AVR är konstruerad för anslutning till 
220-240 volts växelström. Anslutning till annan
spänning kan medföra olycks- eller brandrisk
och kan skada apparaten.
Om du har några frågor om vilken spänning
receivern kräver eller vilken nätspänningen är
där du bor, bör du kontakta den som du har
köpt receivern av innan du ansluter den till ett
vägguttag.
Använd inte förlängningssladdar
För att undvika olyckor bör du endast använda
den nätsladd som är ansluten till apparaten. Vi
rekommenderar inte användning av förläng-
ningssladdar. Som för alla elektriska apparater
gäller att du inte ska placera nätsladdar under
mattor eller ställa tunga föremål på dem.
Skadade nätsladdar ska genast bytas ut mot
sladdar av samma slag.
Hantera nätsladden försiktigt
När du drar ut nätsladden ur ett vägguttag ska
du alltid dra i stickkontakten, aldrig i sladden.
Om du inte tänker använda apparaten under en
längre tid bör du dra ut kontakten ur väggutta-
get.
Öppna inte höljet
Det finns inte några delar i denna produkt som
du själv kan reparera. Att öppna höljet kan inne-
bära risk för elchock, och varje ändring av pro-
dukten medför att garantin inte gäller. Om vat-
ten eller något metallföremål som gem,
metalltråd eller häftklammer råkar komma in i
apparaten måste du omedelbart dra ut stickkon-
takten ur uttaget och vända dig till en auktorise-
rad serviceverkstad.
Placering
■ För att receivern ska fungera som avsett och
för att undvika olyckor bör du placera den på
en fast och jämn yta. Om du placerar
receivern på en hylla måste du kontrollera att
hyllan och fästena klarar belastningen.
■ Se till att det finns tillräckligt utrymme för
luftväxling både ovanför och under receivern.
Om den installeras i ett skåp eller annat slutet
utrymme måste det finnas tillräcklig luftväx-
ling i utrymmet. Under vissa omständigheter
kan en fläkt vara nödvändig.
■ Placera inte receivern direkt på en mattklädd
yta.
■ Undvik att ställa receivern på extremt varma
eller kalla platser eller i utrymmen som 
utsätts för direkt solljus eller värme från 
element.
■ Undvik fuktiga platser.
■ Blockera inte ventilationsspringorna ovanpå
receivern och placera inte föremål direkt
ovanpå dem.
Rengöring
Om receivern blir smutsig kan du torka av den
med en ren och torr mjuk duk. Om så behövs
torkar du först av den med en mjuk duk fuktad
med en mild lösning av tvål och vatten och
sedan med en ny duk med rent vatten. Torka
sedan omedelbart torrt med en torr duk. Använd
ALDRIG bensen, rengöringssprayer, thinner, alko-
hol eller andra flyktiga rengöringsmedel. Använd
inte slipande rengöringsmedel, eftersom de kan
skada metalldelarnas finish. Undvik att spraya
insektsmedel i närheten av receivern.
Förflyttning av apparaten
Ta bort alla anslutningssladdar till andra appara-
ter och dra ut stickkontakten ur vägguttaget
innan du flyttar receivern.
Uppackning
Kartongen och förpackningsmaterialet är utfor-
made så att receivern skyddas mot stötar och
vibrationer under transporten. Spara gärna kar-
tongen och förpackningsmaterialet så att du kan
använda det om du skulle flytta eller om appara-
ten någon gång skulle behöva repareras.
För att kartongen ska ta så lite plats som möjligt
kan du platta till den. Skär försiktigt upp tejpen i
botten och vik sedan ihop kartongen så att den
blir mindre skrymmande. Andra kartongdelar kan
förvaras på samma sätt. Förpackningsmaterial
som inte kan vikas ihop bör sparas tillsammans
med kartongen i en plastpåse.
Om du inte vill spara kartongen och förpack-
ningsmaterialet bör du tänka på att det kan
återvinnas. Bidra till en bättre miljö genom att
lämna materialet på närmaste återvinningssta-
tion.
VARNING
RISK FÖR ELCHOCK 
ÖPPNA INTE
VARNING! AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN), EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK FÖR ELCHOCK. INGA DELAR INUTI APPARATEN KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. 
ÖVERLÅT SERVICE ÅT UTBILDADE SERVICETEKNIKER.
VARNING! UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT, EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK BRAND ELLER ELCHOCK.
Blixten med pilspetsen innanför en 
liksidig triangel ska varna användaren för 
att det finns oisolerad "farlig spänning" 
innanför produktens hölje som kan vara 
tillräckligt hög för att medföra risk för 
elchock hos människor. 
Utropstecknet innanför en liksidig 
triangel ska fästa användarens 
uppmärksamhet på att det finns viktiga 
anvisningar för användning och 
underhåll (service) i de dokument som 
medföljer apparaten.
Page of 54

Download Harman Kardon AVR 8500 (serv.man9) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download Harman Kardon AVR 8500 (serv.man9) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon AVR 8500 (serv.man9) Audio. Information contained in Harman Kardon AVR 8500 (serv.man9) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).