ATX 30 (serv.man2) — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
ATX 30 (serv.man2)
Pages
10
Size
947.06 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
atx-30-sm2.pdf
Date

View JBL ATX 30 (serv.man2) User Guide / Operation Manual online

X   +   0   +   Y
2  
0 M
H Z
OMISTAJAN KÄSIK I R J A
TUOTE:
ATX20/30/40/60/10C/100S (230V)
ATX-Sarja
SUUNNITTELUTAVOITE: tuoda kotiisi elävän musiikin ja elokuvien koko
äänimaailma, työkalu: JBL:n koko kokemus ja ammattitaito.
REFERENSSIT: Kotikaiutinjärjestelmät
MALLI-
NUMERO:
2
Yli 50 vuoden ajan JBL on ollut
mukana kaikessa mahdollises-
sa musiikin ja elokuvien ääni-
tyksessä ja toistossa – elävän
musiikin esityksistä niiden
äänitteiden monitorointiin, joita
kuuntelet kotona, autossa tai
toimistossa.
Olemme varmoja siitä, ettet tule
pettymään JBL-laitteiston tuot-
tamaan kuuntelunautintoon.
Uskomme sinun kokemasi
perusteella valitsevan JBL:n sil-
loinkin, kun hankit lisää äänen-
toistolaitteita kotiisi, autoosi tai
toimistoosi.
JBL Consumer Products
KIITOS SIITÄ, ETTÄ VALINTASI OLI JBL
L U E   T Ä M Ä !  
T ä r k e i t ä   t u r v a o h j e i t a !
Yleistä:
1. Pakkauksen purkaminen: 
Tarkista tuote
huolellisesti ja ilmoita mahdollisista kulje-
tusvaurioista välittömästi jälleenmyyjälle
ja/tai kuljetusliikkeeseen.
2. Kytkeminen: Sammuta laitteisto vir-
takytkimellä aina ennen virta- tai audiojoh-
tojen irrottamista tai kiinnittämistä. Näin
estät virtapiikkien aiheuttamat laiteva-
hingot ja vältyt itse sähköiskun vaaralta. Älä
anna lasten koskea johtoihin tai liittimiin.
Irrota kaikki kytkentäjohdot ennen laitteen
siirtämistä. Varmista erityisesti, että virta-
johto on irrotettu pistorasiasta.
3. Lue ohjeet: Lue kaikki turva- ja käyttö-
ohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.
4. Säilytä ohjeet: Säilytä kaikki turva- ja
käyttöohjeet, sillä saatat tarvita niitä
myöhemmin.
5. Huomioi varoitukset: Huomioi kaikki
tuotteessa ja käyttöohjeissa olevat
varoitukset.
6. Noudata ohjeita: Noudata tarkasti
kaikkia ohjeita.
7. Vesi ja kosteus: Laitetta ei saa käyttää
kosteissa olosuhteissa – esimerkiksi
kylpyammeen, pesuvadin tai tiskialtaan
lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-
altaan vieressä.
8. Lisätarvikkeet: Sijoita laite tukevalle ja
vaakasuoralle alustalle, jotta se toimisi
moitteettomasti, ja vältyt vaaratilanteilta.
Varmista, että hylly ja kiinnikkeet kestävät
laitteen painon. Älä aseta laitetta epä-
vakaalle siirtoalustalle, telineelle,
jalustalle, kannattimelle tai pöydälle, josta
se voi pudota aiheuttaen henkilövahinko-
ja. Muista lisäksi, että laite saattaa vauri-
oitua pahasti pudotessaan. Käytä vain sel-
laisia siirtoalustoja, telineitä, jalustoja,
kannattimia tai pöytiä, joita valmistaja
suosittelee tai jotka kuuluvat tuotteen
varustukseen. Asentamisessa pitää aina
noudattaa valmistajan ohjeita ja käyttää
valmistajan suosittelemia tarvikkeita.
9. Asentaminen seinälle tai kattoon:
Tuotteen saa asentaa seinälle tai kattoon
vain valmistajan ohjeita noudattaen ja
vain silloin, kun valmistaja sitä suosittelee.
10. Puhdistaminen: Irrota laite pistorasias-
ta ennen puhdistamista. Älä käytä
nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosole-
ja, vaan suorita puhdistus kostealla pyyh-
keellä.
11. Oheislaitteet: Älä käytä sellaisia oheis-
laitteita, joita valmistaja ei ole suositellut,
sillä niistä saattaa aiheutua vaaratilanteita.
12. Varaosat: Varmista, että huollon yhtey-
dessä laitteeseen on asennettu vain
valmistajan suosittelemia varaosia tai
täysin alkuperäisiä vastaavia osia.
Muunlaiset osat saattavat aiheuttaa tuli-
palon, sähköiskun tai muun vaarati-
lanteen.
13. Turvatesti: Pyydä huoltopalvelua
koekäyttämään laite aina huolto- ja kor-
jaustoimenpiteiden jälkeen, jotta voit olla
varma laitteen asianmukaisesta toimin-
nasta.
14: Jalat/jaluspiikit: Älä siirrä tuotetta
liu’uttamalla sitä lattiaa tai muuta pintaa
pitkin, vaan nosta se aina ensin irti alus-
tastaan, jotta pinta ei naarmuunnu.
Kumista tai muovista valmistetut laitteet
tai niiden jalat saattavat kemiallisten reak-
tioiden takia aiheuttaa värjäytymiä sekä
käsitellylle että käsittelemättömälle
puupinnalle. Siksi laitteen ja alustan väliin
kannattaa asettaa sopiva suoja.
15. Takuu: Seuraavat seikat voivat
mitätöidä takuun:
a. Laitteesta on poistettu valmistajan aset-
tama sarjanumero tai sitä on muutettu. 
b. Valtuuttamaton huoltohenkilö on tehnyt
laitteeseen korjauksia ja/tai muutoksia,
säätänyt laitetta tai asentanut tuot-
teeseen lisävarusteita/täydennysosia,
joita valmistaja/maahantuoja ei ole
hyväksynyt.
16. Takuu: Seuraavat asiat eivät kuulu
tuotetakuun piiriin:
a. Vahinko aiheutuu tuotteen vääränlaisesta
käyttämisestä, vaikka käyttöohjeissa on
annettu selkeät toimintaohjeet.
b. Mekaanisten osien viat (esimerkiksi
äänitys-/toistopäät, liikkuvat kumi- ja
muoviosat ja sulakkeet) ja normaalista
kulumisesta aiheutuvat viat.
c. Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot.
d. Tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneet
vahingot.
e. Liian suuresta jännitteestä tai salaman
iskusta aiheutuneet vahingot.
f. Tulen, veden tai savun aiheuttamat
vahingot.
g. Viat, joista ostaja on ollut tietoinen
tuotetta hankkiessaan.
h. Viat, jotka aiheutuvat kotiin tarkoitetun
tuotteen käyttämisestä ammattimaisis-
sa kohteissa (esimerkiksi juhlatiloissa,
ravintoloissa, julkisissa tiloissa tai mai-
nonnassa).
17. Tekniset tiedot: Tuotteen teknisiä tieto-
ja tai ominaisuuksia saatetaan muuttaa
ilman eri ilmoitusta.
Passiiviset laitteet 
(ei kiinteää vahvistinta):
18. Vahvistimet: 
Passiiviseen laitteeseen
kytketyn vahvistimen tulee olla riittävän
tehokas. Jos tehoa ei ole riittävästi,
vahvistimen signaali saattaa leikkautua
aiheuttaen vaurioita, jotka eivät kuulu
takuun piiriin.
Aktiiviset laitteet 
(varustettu kiinteällä vahvistimella):
19: Tuuletus: 
Laitekotelossa olevien
aukkojen tehtävä on varmistaa tuotteen
moitteeton toiminta estämällä laitteen
ylikuumeneminen. Aukkoja ei saa peittää
esimerkiksi sijoittamalla laite sängylle,
sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle
pinnalle. Tuotetta ei saa sijoittaa kirjahyl-
lyyn tai räkkiin ellei samalla huolehdita
riittävästä ilmanvaihdosta ja noudateta
valmistajan kaikkia ohjeita.
Varmista, että tuotteen ylä- ja alapuolelle
jää riittävästi tuuletustilaa (yli 10 cm). Jos
vahvistin sijoitetaan kaappiin tai muuhun
suljettuun tilaan, varmista riittävä
ilmankierto, jotta kuumentunut ilma
pääsee pois ja viileä jäähdytysilma virtaa
tilalle. 
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA ÄLÄ AVAA KOTELOA, SILLÄ SEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN 
HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA VALTUUTETUN HUOLTOPALVELUN SUORITTAA KAIKKI HUOLTOTYÖT.
VAROITUS: LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ ALTTIIKSI SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE, JOTTA 
SÄHKÖISKUN VAARA VÄLTETÄÄN.
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva sala-
manuolitunnus on tarkoitettu varoitta-
maan käyttäjää tuotteen kotelon sisäisistä 
eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet 
saattavat olla niin voimakkaita, että ne 
aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki 
ilmoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen 
tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita 
kohteeseen liittyen.
3
22. Virtajohdon suojaaminen: Virtajohto
pitää sijoittaa siten, ettei sen päälle astuta
tai ettei se joudu puristuksiin tavaroiden
alle tai taakse. Kiinnitä erityistä huomiota
pistokkeeseen ja liitoskohtiin. Välttyäksesi
turvariskeiltä sinun kannattaa käyttää ai-
noastaan laitteen mukana toimitettua vir-
tajohtoa. Jos kuitenkin käytät muuta virta-
johtoa, tarkista, että se on oikean tyyp-
pinen ja riittävän paksu. Emme suosittele
jatkojohtojen käyttämistä. Älä sijoita
mitään sähkölaitetta tai johtoa maton tai
huovan alle äläkä aseta johdon päälle
painavia esineitä. Viottunut virtajohto on
vaihdettava välittömästi uuteen. Pyydä
valtuutettua huoltoteknikkoa varmista-
maan, että uusi johto vastaa valmistajan ja
laitteen asettamia vaatimuksia. Irrota
virtajohto pistorasiasta vetämällä 
pistokkeesta, älä johdosta.
23. Laitteen ollessa käyttämättömänä: Jos
laitetta ei käytetä pitkään aikaan, virta-
johto pitää irrottaa pistorasiasta.
24. Salamointi: Voit vähentää ukonilman
aiheuttamia vaaratilanteita irrottamalla
virtajohdon pistorasiasta ja kytkemällä
laitteen irti antenni- tai kaapeliverkosta.
Tee näin etenkin silloin, jos laite ei ole
valvonnan alaisena tai se on käyttämät-
tömänä pitkän ajan. Näin suojelet laitetta
salamaniskulta ja muilta virtapiikeiltä.
25. Ylikuormitus: Älä ylikuormita pistorasi-
aa tai jatkojohtoa, jotta vältyt tulipalon ja
sähköiskun vaaralta.
26. Huoltoa vaativat viat: Irrota laite pis-
torasiasta ja toimita se korjattavaksi val-
tuutettuun huoltopalveluun ainakin seu-
raavissa tapauksissa:
a. Virtajohto tai pistoke on vioittunut.
b. Tuotteen päälle on kaatunut jokin esine
tai sen sisälle on joutunut nestettä.
c. Tuote on joutunut alttiiksi sateelle tai
vesiroiskeille.
d. Tuote ei toimi normaalilla tavalla, vaikka
seuraat tarkoin käyttöohjeita. Käytä
ainoastaan ohjeiden mukaisia säätimiä.
Epäsopivat säädöt saattavat aiheuttaa
vaurioita, jotka vaativat valtuutetulta
huoltopalvelulta suuria korjaustöitä.
e. Tuote on pudonnut maahan tai kotelo on
vaurioitunut muulla tavalla.
f. Tuote ei toimi normaalilla tavalla tai sen
toiminnassa esiintyy huomattavia muu-
toksia.
27. Huolto: Älä yritä huoltaa laitetta itse,
sillä kotelon avaaminen altistaa sinut
vaarallisen suurelle jännitteelle tai muille
vaaroille. Irrota laite pistorasiasta ja toimi-
ta se valtuutettuun huoltopisteeseen kor-
jattavaksi.
28. Esineen tai nesteen joutuminen lait-
teen sisälle: 
Älä työnnä esineitä laitteen
sisälle, sillä ne saattavat osua suurijännit-
teiseen virtapiirin osaan tai aiheuttaa
oikosulun, tulipalon tai sähköiskun. Älä
läikytä laitteen päälle nesteitä. Tuote ei
saa altistua nesteiden tihkumiselle eikä
sen päälle saa sijoittaa maljakkoa tai
muuta nesteellä täytettyä esinettä.
29. Kuumuus: Tuotetta ei saa sijoittaa läm-
pöpatterin, lieden tai muun lämmönläh-
teen viereen (vahvistimet mukaanlukien).
Vältä sijoittamasta laitetta erittäin
kuumaan tai kylmään paikkaan tai jossa
se altistuu suoralle auringonvalolle.
Valitse laitteen lopullinen sijoituspaikka
siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa
jäähdytysilman kierrolle.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir
Ranska
vakuutamme omalla vastuullamme, että
tässä omistajan käsikirjassa kuvattu tuote
on näiden teknisten standardien mukainen:
EN 60065:1998
EN 55013/A14:1999
EN 55020/A14:1999
EN 61000-3-2/A14:2000
EN 61000-3-3/1.1995
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1992
Luc Emmanuel Godard
JBL,
Harman Consumer International
France, 03/02
4
1.52 – 1.83m
(5 – 6 ft.)
0 – 0.61m (0 – 2 ft.)
Subwoofer
Surround-kaiuttimet
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
KAIUTTIMIEN SIJOITTAMINEN
Sijoittaminen
ATX-sarjan kaiuttimet on suun-
niteltu siten, että ne toimivat
hyvin mitä erilaisimmissa sijoi-
tuspaikoissa. Paras äänentoisto
saavutetaan yleensä silloin, kun
kaiuttimet asennetaan tukevalle
jalustalle hieman irti seinästä
tai nurkasta. Jos sijoitat kaiut-
timet aivan nurkkaan, niiden
ääni saattaa kuulostaa kovalta
ja kumisevalta. Jos muita sijoi-
tusmahdollisuuksia ei
kuitenkaan ole, vähennä basso-
toistoa vahvistimen sävynsää-
timillä. Hyvän stereovaikutel-
man aikaansaamiseksi suosit-
telemme, että kokeilet erilaisia
sijoitusvaihtoehtoja. 
Kaiuttimet kannattaa aluksi
asettaa noin 2,5 metrin etäisyy-
delle toisistaan sekä kuun-
telupisteestä. Jokainen huone
on erilainen, joten sinun kan-
nattaa käyttää hetki aikaa miel-
lyttävimmän äänentoiston
löytämiseksi. 
Kytkennät
Kytke kaiuttimet vahvistimeesi
laadukkaalla suojatulla
kaapelilla, jossa on kaksi joh-
dinta. Kaiuttimen punainen liitin
tulee kytkeä aina vahvistimen
vastaavaan kaiutinliittimeen,
joka on merkitty yleensä
punaisella värillä tai (+)-merkil-
lä. Musta liitin puolestaan pitää
kytkeä vahvistimen (–)-merkillä
tai mustalla värillä merkittyyn
kaiutinliittimeen. Suosittelemme
johtimen paksuudeksi vähin-
tään 1,3 mm, mutta varsinkin
pidemmillä kaiutinlinjoilla pak-
sumpikin johdin saattaa tulla
kysymykseen. Jos olet epävar-
ma omalle järjestelmällesi
parhaiten soveltuvasta vaihto-
ehdosta, ota yhteyttä valtuutet-
tuun JBL-kauppiaaseen. Hän
osaa varmasti neuvoa oikean
ratkaisun.
Page of 10
Display

Download JBL ATX 30 (serv.man2) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL ATX 30 (serv.man2) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL ATX 30 (serv.man2) Audio. Information contained in JBL ATX 30 (serv.man2) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).