ATX 30 (serv.man6) — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
ATX 30 (serv.man6)
Pages
10
Size
974.96 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
atx-30-sm6.pdf
Date

View JBL ATX 30 (serv.man6) User Guide / Operation Manual online

X   +   0   +   Y
2  
0 M
H Z
B R U K S A N V I S N I N G
PRODUKTLINJE:
ATX20/30/40/60/10C/100S (230V)
ATX Series
MÅL: Att ge konsert- och bioupplevelser i hemmiljö med hjälp av 
JBL:s ledande teknik.
PROFESSIONAL REFERENCE: Home Loudspeaker Series
MODELL-
NUMMER:
2
I över femtio år har JBL sysslat
med inspelning och återgivning
av musik och filmljud, från kon-
serter till ljudåtergivning i hem-
met, i bilen och på arbetsplat-
sen. 
Vi är övertygade om att den
utrustning du har köpt kommer
att leva upp till alla dina för-
väntningar. Vi tror också att du
kommer att välja JBL igen när
du ska köpa ytterligare ljudut-
rustning till hemmet, bilen eller
arbetsplatsen.
JBL Consumer Products
TACK FÖR ATT DU VALDE JBL
L Ä S D E T T A !  
Viktiga säkerhetsåtgärder!
Allmänt:
1. Uppackning: 
Kontrollera produkten
noggrant, om den har blivit skadad vid
transporten, rapportera eventuell skada
omedelbart genom att ringa din åter-
försäljare och/eller transportfirman som
leverera den.
2. Anslutningar: När en anslutning ska
ändras, stäng alltid av all utrustning. Det
förhindrar ”transients” att komma in i
utrustningen och elektrisk energi att nå
dig. Håll alla anslutningar utom räckhåll
för barn. Förre apparaten flyttas, se till att
alla anslutningar med andra komponenter
och deras nätanslutningar är utdragna.  
3. Läs anvisningar. Läs alla anvisningar för
säkerhet och användning innan du börjar
använda apparaten.
4. Spara anvisningar. Spara anvisningarna
för säkerhet och användning.
5. Ta hänsyn till varningar. Ta hänsyn till
alla varningar på apparaten och i bruk-
sanvisningen.
6. Följ anvisningar. Följ alla anvisningar
för säkerhet och användning.
7. Vatten och fukt. Apparaten ska inte
användas i närheten av vatten, till exem-
pel i närheten av badkar, tvättställ, vask
eller tvättbalja, i en fuktig källare eller i
närheten av en swimmingpool.
8. Tillbehör. Placera inte apparaten på
ostadiga vagnar, ställningar, stativ, hållare
eller bord. Apparaten kan falla ner och
orsaka allvarliga personskador på barn
och vuxna samt omfattande skador på
apparaten. Använd endast apparaten med
vagnar, ställningar, stativ, hållare eller
bord som är godkända av tillverkaren eller
säljs tillsammans med produkten.
Apparaten ska monteras i enlighet med
tillverkarens anvisningar, och de monter-
ingstillbehör som används ska vara
rekommenderade av tillverkaren.
9. Montering på vägg eller i tak.
Apparaten ska endast monteras på en
vägg eller i ett tak om tillverkaren rekom-
menderar det och i enlighet med tillverka-
rens anvisningar.
10. Rengöring. Dra ut stickkontakten från
vägguttaget innan du rengör den. Använd
en fuktad duk, inte flytande rengöringsme-
del eller sprayer.
11. Tillbehör. Använd endast tillbehör som
rekommenderas av apparattillverkaren,
eftersom andra tillbehör kan medföra
faror.
12. Ersättningsdelar. När någon del måste
bytas ut bör du kontrollera att servicetek-
nikern har använt ersättningsdelar som
anges av tillverkaren eller delar med
samma egenskaper som den ursprungliga
delen. Om icke godkända delar används
kan detta medföra risk för brand, elchock
och andra faror.
13. Säkerhetskontroll. När service eller
reparationer har utförts på denna apparat
bör du be serviceteknikern att utföra
säkerhetskontroller för att fastställa att
apparaten fungerar som den ska.
14. Fötter/Spikes. Vid placering eller flytt-
ning av denna produkt, lyft den istället för
att dra den fram över golv/monterings
ytan. Det undviker skada på golv/-
monterings ytan. Varning! Produkter
och/eller produkternas fötter som är kon-
struerade av gummi eller plast kan i ovan-
liga fall reagera kemiskt och missfärga
behandlad eller obehandlad trä yta vid
placering ytan skydd.
15. Garanti: Följande förutsättningar kan
resultera i ogiltig produkt garanti:
a. tillverkarens serie nummer är borttaget
eller förfalskad.
b. om reparationer och/eller modifika-
tioner och/eller andra behandlingar/-
inställningar gjorts av en person som
inte är auktoriserad eller tillbehör/-
tillägg är fastsatta som inte är god-
kända av tillverkaren/importören.
16. Garanti: Följande saker täcks inte av
produkt garantin:
a. Skada orsakad av ovarsam hantering
trots tydliga instruktioner i bruks-
anvisningen.
b. Skada på mekaniska delar (t.ex. in-spel-
nings-/uppspelnings huvud, rörliga
gummi och plast delar och säkringar)
och även resultatet av normalt slitage. 
c. Skada orsakad av yttre handling eller
påverkan.
d. Skada orsakad av felaktig användning.
e. Skada orsakad av överspänning från
elnätet eller blixtnedslag.
f. Skada orsakad av brand, vatten eller rök.
g. Skada som var känd av köparen innan
köpet.
h. Skada orsakad av yrkesman som arbe-
tar med hem underhållnings produkter
(t.ex. för servering, restauranger eller
offentliga platser).
17. Specifikationer: Alla produkt specifi-
kationer/egenskaper kan ändras utan
underrättelse.
Passiva Produkter:
18. Förstärkare: 
Förstärkare som används
för att driva dessa enheter måste leverera
en tillräcklig utgångs effekt. Brist på
utgångs effekt kan leda till att förstärkaren
klipper, som orsakar skada som inte täcks
av garantin. 
Aktiva Produkter:
19. Ventilation. 
Springor och öppningar i
kabinettet är till för ventilation och tillförlit-
lig förfarande av produkten och skydda
mot överhettning, dessa öppningar får inte
blockeras eller täckas. Öppningarna skall
aldrig blockeras genom att placera pro-
dukten på en säng, soffa, filt eller något
annan liknande yta. Produkten skall inte
placeras i en inbyggnads installation som
t.ex. bokhylla eller rack såvida inte riktig
ventilation finns eller att tillverkarens
instruktioner har följts.
Se till att det är tillräckligt med utrymme
(mer än 10 cm) både över och under appa-
raten för ventilation. Om förstärkaren skall
installeras i ett kabinett eller annat
instängt område, se till att det är tillräckligt
VARNING
RISK FÖR ELCHOCK 
ÖPPNA INTE
VARNING! AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN), EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK FÖR ELCHOCK. INGA DELAR INUTI APPARATEN KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. 
ÖVERLÅT SERVICE ÅT UTBILDADE SERVICETEKNIKER.
VARNING! UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT, EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA 
RISK BRAND ELLER ELCHOCK.
Blixten med pilspetsen innanför en 
liksidig triangel ska varna användaren för 
att det finns oisolerad "farlig spänning" 
innanför produktens hölje som kan vara 
tillräckligt hög för att medföra risk för 
elchock hos människor. 
Utropstecknet innanför en liksidig 
triangel ska fästa användarens 
uppmärksamhet på att det finns viktiga 
anvisningar för användning och 
underhåll (service) i de dokument som 
medföljer apparaten.
3
med rörelse för luften inom kabinettet, vil-
ket menas att det finns möjlighet för varm
luft att komma ut och för kall luft kan
komma in. Täpp inte till ventilations spring-
orna på ovansidan av apparaten eller pla-
cera föremål direkt över dem. Kom ihåg att
förstärkare alstrar värme och heat sink
fenor och ventilations springor som formar
del av kabinettet är speciellt designat att
förflytta denna värme. Placering av annan
elektronisk utrustning nära dessa värme
skingrande system kan möjligtvis långsik-
tigt påverka pålitligheten av både din för-
stärkare och föremålen placerade ovanpå
den.
Placera inte CD skivor, skivfodral, bruksan-
visningar eller annat papper ovanpå eller
under apparaten eller mellan produkter
som innehåller stapplade förstärkare. Det
kommer att hindra luftflödet och orsaka
försämrad prestation och möjlig brand
fara.
20. Strömförsörjning. Denna apparat ska
endast drivas med den strömförsörjning
som anges på typskylten. Om du inte är
säker på vilken typ av strömförsörjning ditt
hem har, rådfråga din återförsäljare eller
elleverantör. Information om apparater som
är konstruerade för att drivas med batterier
eller andra typer av strömförsörjning finns i
bruksanvisningen till apparaten.
21. Hantering av nätsladden. Placera
nätsladden på ett sådant sätt att ingen
trampar på den och att den inte blir klämd
ovanifrån eller från sidan. Kontrollera
särskilt sladden vid stickkontakter, eluttag
och den punkt där sladden går ut ur appa-
raten. För att undvika säkerhetsrisk,
använd endast den nätsladd som medfölj-
de apparaten. Om en ersättnings sladd
används, se till att den är av liknande
mått. Vi rekommenderar inte användning
av förlängnings sladd med denna produkt.
Som med alla elektriska produkter, dra
inte nätsladden under mattor, filtar eller
placera tunga föremål på nätsladden.
Skadad nätsladd skall bytas omedelbart
av en utbildad yrkesman, med en nätsladd
som motsvarar fabriks specifikationerna.
När nätsladden ska tas bort från eluttaget,
drag alltid i kontakten, aldrig i sladden.
22. Om apparaten inte används. Dra ut
stickkontakten från eluttaget när appara-
ten inte används under en längre tid.
23. Åska. För att apparaten ska vara extra
skyddad under åskväder, eller när den inte
används under en längre tid, bör du dra ut
stickkontakten ur eluttaget och antenn-
eller kabel-tv mottagaren ur deras uttag.
Därmed förhindras skador på apparaten
på grund av åsknedslag och överspän-
ningar.
24. Överbelastning. Överbelasta inte elut-
tag, förlängningssladdar eller inbyggda
uttag i apparater, eftersom detta kan med-
föra risk för brand eller elchock.
25. Skador som kräver service. Dra ut
stickkontakten ur eluttaget och överlåt
service åt kvalificerad servicepersonal om
något av följande har inträffat:
a. Nätsladden eller stickkontakten har
skadats.
b. Föremål eller vätskor har kommit in i
apparaten.
c. Apparaten har utsatts för regn eller vat-
ten.
d. Apparaten fungerar inte normalt när
bruksanvisningen följs. Ändra endast de
kontroller som beskrivs i bruksanvis-
ningen, eftersom felaktiga ändringar av
andra kontroller kan medföra skador
och ofta kräver omfattande åtgärder av
en kvalificerad tekniker för att appara-
ten ska återställas till normal funktion.
e. Apparaten har tappats eller höljet har
skadats.
f. Apparaten verkar inte fungera normalt
eller en betydande prestandaförändring
har inträffat.
26. Service. Försök inte själv utföra servi-
ce på denna apparat, eftersom du kan
utsätta dig för farlig spänning eller andra
faror om du öppnar eller avlägsnar höljet.
Överlåt all service åt kvalificerad service-
personal.
27. Föremål eller vätskor som kommer in i
apparaten. 
För aldrig in några föremål av
något slag i denna apparat genom öpp-
ningar i höljet, eftersom föremålen kan
komma i kontakt med punkter med farlig
spänning eller kortsluta delar, så att brand
eller elchock uppkommer. 
Spill aldrig vätskor av något slag på appa-
raten.
28. Värme. Apparaten ska placeras på
avstånd från värmekällor som element,
varmluftsutsläpp, ugnar eller andra pro-
dukter (inklusive förstärkare) som avger
värme. Undvik installation på extremt
varma eller kalla platser, vid ett område
som är utsatt för direkt solljus eller nära
uppvärmnings utrustning. När produkten
placeras på sin slutliga plats, se till att den
har tillräckligt med ventilation på båda
sidorna och även på över och under
sidan.
Försäkran om överensstämmelse
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir
Frankrike
förklarar härmed att den produkt som
beskrivs i denna bruksanvisning överens-
stämmer med följande tekniska normer:
EN 60065:1998
EN 55013/A14:1999
EN 55020/A14:1999
EN 61000-3-2/A14:2000
EN 61000-3-3/1.1995
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1992
Luc Emmanuel Godard
JBL,
Harman Consumer International
France, 03/02
4
1.52 – 1.83m
(5 – 6 ft.)
0 – 0.61m (0 – 2 ft.)
Subwoofer
Surroundhögtalare
Fronthögtalare
Centerhögtalare
HÖGTALARPLACERING
Placering
ATX högtalare är konstruerade
att ge ett bra ljud vid många
olika placeringar. Bästa resultat
uppnås när högtalarna place-
ras på kraftiga, stabila fötter en
bit från väggar och hörn.
Placering direkt i ett hörn ger
kraftigare bas, som kan ge ett
tyngre och bullrande ljud. Om
sådan placering inte kan undvi-
kas används tonkontrollen på
förstärkaren eller receivern till
att justera basen. För bra ste-
reo återgivning rekommenderar
vi att du placerar de två högta-
larna ca 2.5 meter från din lyss-
ningsposition och med ett lik-
nande avstånd mellan dem. 
Varje rum är olikt det andra och
vi rekommenderar att du expe-
rimenterar lite från denna
grundläggande placering för att
få det bästa resultatet.
Anslutning
Till anslutning mellan högtalare
och förstärkare eller receiver
används isolerad högtalarkabel
med två separata ledare.
Högtalarens röda plusterminal
skall anslutas med tillhörande
röda plusterminal på förstärka-
ren eller receivern och den
svarta minusterminalen skall
anslutas med tillhörande svarta
minusterminal på förstärkaren
eller receivern. Kabel på minst
1.3 mm bör användas, men vid
längre längder kan det bli nöd-
vändigt med grövre kabel. För
råd och vägledning vid val av
kabel, kontakta din auktorisera-
de JBL återförsäljare.
Page of 10
Display

Download JBL ATX 30 (serv.man6) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL ATX 30 (serv.man6) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL ATX 30 (serv.man6) Audio. Information contained in JBL ATX 30 (serv.man6) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).