ATX 30 (serv.man3) — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
ATX 30 (serv.man3)
Pages
10
Size
976.4 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
atx-30-sm3.pdf
Date

View JBL ATX 30 (serv.man3) User Guide / Operation Manual online

X   +   0   +   Y
2  
0 M
H Z
H A N D L E I D I N G
COLLECTIE:
ATX20/30/40/60/10C/100S (230V)
ATX Serie
TOEPASSING: Op realistische wijze weergeven van live-opnamen en
muziek in huis, dankzij de toonaangevende techniek van JBL.
PROFESSIONELE REFERENTIE: Home Loudspeaker Serie
MODEL-
NUMMER:
2
Al meer dan 50 jaar is JBL
actief in alle aspecten van het
opnemen en weergeven van
muziek en film, live en in de stu-
dio, voor reproductie thuis,
onderweg, of op kantoor.
Wij zijn ervan overtuigd dat het
JBL-systeem dat u hebt geko-
zen, u alle plezier zal verschaf-
fen dat u ervan verwacht, en
dat u, mocht u erover denken
aanvullende audioapparatuur
te kopen voor thuis, onderweg,
of op kantoor, u opnieuw voor
JBL zult kiezen.
JBL Consumer Products
WIJ DANKEN U VOOR UW KEUZE VOOR JBL
L E E S   D I T   E E R S T !  
Belangrijk voor uw Veiligheid!
Algemeen
1. Uitpakken: 
controleer het product 
zorgvuldig. Mocht het tijdens transport
beschadigd zijn, meldt dit dan direct bij
uw handelaar en/of transporteur die het
heeft afgeleverd.
2. Aansluitingen: schakel altijd alle appa-
ratuur uit wanneer u iets verandert aan de
aansluitingen, signaalkabels of lichtnet-
verbindingen. Daarmee voorkomt u dat
schakelklikken ontstaan en bovendien dat
u zelf enig risico loopt. Houd alle verbin-
dingen buiten het bereik van kinderen.
Voordat u het apparaat verplaatst, eerst
alle verbindingen met andere componen-
ten losnemen en controleren of alle stek-
kers uit het stopcontact zijn genomen.
3. Lees de handleiding. Lees vooral alle
aanwijzingen omtrent veiligheid voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
4. Bewaar de aanwijzingen voor 
eventueel later gebruik.
5. Houd u aan de aanwijzingen die in de
handleiding worden gegeven.
6. Volg alle aanwijzingen nauwgezet op:
voorkomen is beter dan genezen!
7. Water en vocht. Gebruik geen enkel
elektrisch product in de nabijheid van
water – bijvoorbeeld een bad, gootsteen,
zwembad enzovoort.
8. Toebehoren. Plaats het apparaat om te
beginnen op een solide en vlakke onder-
grond. Zet u het op een schap of plank,
overtuig u er dan van dat deze het
gewicht kan dragen. Gebruik nooit een
instabiele of zwakke ondergrond, stand,
driepoot, beugel of tafeltje. Zou het appa-
raat vallen, dan kan het – zeker bij kinde-
ren – ernstig letsel toebrengen en uiter-
aard ook schade aan het product veroor-
zaken. Gebruik uitsluitend stands, beugels
en andere materialen die door de fabri-
kant worden aanbevolen, of bij het 
product worden geleverd. Volg bij 
wandmontage altijd de aanwijzingen van
de fabrikant op.
9. Wand- of plafondmontage. Bevestig het
product alleen tegen wand of plafond op
de door de fabrikant voorgeschreven
wijze.
10. Schoonmaken. Neem de stekker uit
het stopcontact voordat het product wordt
schoongemaakt. Gebruik geen vloeibare
middelen, noch spuitbussen. Gebruik een
vochtige, zachte doek.
11. Extra’s. Gebruik nooit extra’s die niet
uitdrukkelijk door de fabrikant zijn 
voorgeschreven.
12. Vervangende onderdelen. In het geval
dat vervangende onderdelen nodig zijn,
zie er dan op toe dat uitsluitend door de
fabrikant voorgeschreven onderdelen
worden gebruikt, dan wel onderdelen met
identieke specificaties. Verkeerde onder-
delen kunnen brand en zelfs elektrische
schokken veroorzaken.
13. Veiligheid. Laat de technicus na de
reparatie altijd een veiligheidstest uitvoe-
ren, om vast te stellen of het product veilig
gebruikt kan worden.
14. Voeten/spikes. Bij het opstellen of ver-
plaatsen van het product opletten dat het
wordt opgelicht en niet verschoven. Zo
voorkomt u beschadiging van de vloer of
het vlak waarop het staat. Let op! Soms
kunnen de rubber pootjes van een product
chemisch reageren met het oppervlak
waar ze op staan en dit verkleuren. Leg er
voor de zekerheid altijd een bescherming
tussen.
15. Garantie: in de onderstaande omstan-
digheden kan de garantie 
vervallen:
a. Wanneer het serienummer is 
verwijderd of veranderd.
b. Wanneer reparaties en/of modificaties
en/of andere bewerkingen zijn 
uitgevoerd door niet geautoriseerde
technici en/of accessoires zijn toege-
voegd die door de fabrikant/importeur
niet zijn goedgekeurd.
16. Garantie: onderstaande onderdelen
vallen niet onder de garantie:
a. Schade die is veroorzaakt door onacht-
zaamheid of niet voldoen aan de aan-
wijzingen in de handleiding.
b. Schade aan mechanische onderdelen
(zoals opname/weergave koppen,
bewegende rubber en plastic delen en
zekeringen) en normale slijtage door
gebruik.
c. Schade door acties of invloeden van
buitenaf.
d. Schade door verkeerd gebruik.
e. Schade door te hoge netspanning of
blikseminslag.
f. Schade door vuur, water of rook.
g. Schade die voor aanschaf al bekend
was.
h. Schade door professioneel gebruik 
van huiskamerapparatuur (gebruik in
horeca, publieke ruimte, continu
gebruik, enz.).
17. Technische gegevens: alle technische
gegevens en eigenschappen van produc-
ten kunnen zonder voorafgaande kennis-
geving worden gewijzigd.
Passieve Producten
18. Versterkers: 
versterkers die worden
gebruikt om passieve producten te sturen
dienen voldoende vermogen te hebben.
Een tekort aan vermogen kan leiden tot
‘clippen’, wat weer kan leiden tot schade
die niet onder de garantie valt.
Actieve Producten
19. Ventilatie: 
sleuven en openingen in de
kast zijn bedoeld voor ventilatie: ze zorgen
voor een betrouwbare werking van het
product en beschermen het tegen over-
verhitting. Dek of sluit deze openingen
nooit af door het product op een tapijt of
andere zachte ondergrond te zetten.
Plaats zo’n product ook niet in een afge-
sloten kastje of rek, tenzij voor adequate
ventilatie wordt gezorgd. Zorg er ook voor
dat er om het product voldoende ruimte
(minimaal 10 cm) vrij blijft voor de lucht-
stroom. Wordt de versterker onderge-
bracht is een kast of afgesloten geheel,
zorg er dan voor dat er voldoende lucht-
stroom in de kast is, wat betekent dat de
warme lucht eruit kan en frisse lucht
wordt toegevoerd. Dek ook de ventilaties-
leuven in de bovenzijde nooit af door er
iets op te zetten. Bedenk dat versterkers
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN
LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT 
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN, 
GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de bliksemschicht met 
pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek 
waarschuwt de gebruiker voor de aan-
wezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke 
voltages binnen in de behuizing van het 
apparaat. Deze voltages kunnen elek-
trische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek waarschuwt de gebruiker voor 
de aanwezigheid van belangrijke infor-
matie aangaande onderhoud en service 
in de gebruiksaanwijzing.
3
warmte produceren en dat de ventilaties-
leuven ervoor bedoeld zijn deze warmte af
te voeren. Door andere elektronische
apparatuur in de buurt van deze sleuven
te plaatsen zal op den duur de betrouw-
baarheid in gevaar brengen van zowel de
versterker als de andere apparatuur. Leg
ook geen CD’s, hoezen, doosjes en andere
zaken op, onder of tussen apparatuur die
is gestapeld. Ook dat belemmert de nood-
zakelijk luchtstroom.
20. Netvoeding. Sluit dit apparaat alleen
aan op een lichtnet als gespecificeerd op
het typeplaatje. Bent u niet zeker van het
juiste type voeding, raadpleeg dan uw
leverancier of uw elektriciteitsbedrijf.
Raadpleeg bij apparatuur die op batterijen
of andere voedingsbronnen werkt eerst
de handleiding.
21. Aarding en polariteit. (alleen in Groot
Brittannië). Het product kan uitgerust zijn
met een gepolariseerde wisselspannings-
tekker, waarvan de ene pen breder is dan
de andere, en die daardoor slechts op één
manier in het stopcontact kan worden
gestoken. Lukt het niet om de stekker in te
steken, draai deze dan om. Lukt het dan
nog niet, laat de elektricien het verouder-
de stopcontact dan vervangen. Verander
deze veiligheidsvoorziening niet.
22. Bescherm het netsnoer. Leg een net-
snoer zodat er niet op getrapt kan worden,
of door scherpe voorwerpen of poten
beschadigd kunnen raken. Let vooral op
de plaats waar het snoer het apparaat of
de stekker verlaat. Om gevaarlijke situ-
aties te voorkomen wordt aangeraden
alleen het bij het apparaat geleverde
snoer te gebruiken. Gebruikt u een ver-
vanging, zie er dan op toe dat dit even dik
is. Wij raden het gebruik van verlengsnoe-
ren af. Leg in het algemeen snoeren nooit
onder het tapijt door en plaats er geen
zware meubels op. Laat beschadigde
snoeren direct door een gekwalificeerde
technicus vervangen door een identiek
type. Trek bij het uitnemen van de stekker
uit het stopcontact altijd aan de stekker
en niet aan het snoer.
23. Afwezigheid. Neem de stekker uit het
stopcontact wanneer het apparaat voor
langere tijd niet zal worden gebruikt.
24. Onweer. Neem de stekker ook uit het
stopcontact – net als de eventuele anten-
nekabel – in geval van onweer. Dat voor-
komt dat er schade aan het apparaat ont-
staat door blikseminslag via het lichtnet of
de kabelverbinding.
25. Overbelasting. Zorg ervoor dat het
stopcontact en/of de groep niet wordt
overbelast, waardoor brand kan 
ontstaan.
26. Beschadigingen. Neem de stekker 
uit het stopcontact en laat het systeem
controleren door een gekwalificeerde
technicus in de volgende gevallen:
a. Het netsnoer of de stekker zijn 
beschadigd.
b. Apparatuur is gevallen of er vloeistof in
is gekomen.
c. Apparatuur aan regen of vocht 
blootgesteld is geweest.
d. Het apparaat niet normaal werkt 
terwijl de aanwijzingen worden op-
gevolgd. Gebruik bedieningsorganen
uitsluitend als aangegeven in de hand-
leiding, daar verkeerd gebruik kan
resulteren in beschadiging en vaak
kostbare reparatie met zich meebrengt.
e. Het apparaat is gevallen, of de kast is
beschadigd.
f. Wanneer het apparaat merkbaar niet
normaal werkt, of het gedrag duidelijk is
veranderd.
27. Service. Probeer nooit het apparaat
zelf te repareren, daar het openen u kan
blootstellen aan gevaarlijke spanningen.
Laat alle service over aan een gekwalifi-
ceerde technicus.
28. Vreemde voorwerpen en vloeistof.
Zorg ervoor dat er geen vreemde voor-
werpen en/of vloeistof in het apparaat kan
komen daar dit tot ernstige schade en
gevaarlijke situaties kan leiden. Zet nooit
bloempotten, vazen en andere zaken op
elektrische of elektronische apparatuur:
levensgevaarlijk!
29. Warmte. Houd het apparaat altijd uit
de buurt van kachels, ovens en andere
warmtebronnen (zoals versterkers). 
Vermijd gebruik in extreem warme en
koude plaatsen en direct zonlicht. 
Controleer of het apparaat op de 
gekozen plaats aan alle zijden voldoende
ventilatie krijgt.
Verklaring van Conformiteit
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir
Frankrijk
verklaren in eigen verantwoordelijkheid,
dat het product dat beschreven wordt in
deze handleiding, voldoet aan de techni-
sche normen:
EN 60065:1998
EN 55013/A14:1999
EN 55020/A14:1999
EN 61000-3-2/A14:2000
EN 61000-3-3/1.1995
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1992
Luc Emmanuel Godard
JBL,
Harman Consumer International
France, 03/02
4
1.52 – 1.83m
(5 – 6 ft.)
0 – 0.61m (0 – 2 ft.)
Subwoofer
Surround luidsprekers
Front luidsprekers
Centrum luidspreker
OPSTELLEN VAN DE LUIDSPREKERS
OPSTELLING
De ATX Serie luidsprekers is
ontwikkeld voor uitstekende
prestaties in een groot aantal
opstellingen. De beste resul-
taten worden bereikt wanneer
de luidsprekers op een stevige
en stabiele stand worden
geplaatst, op geringe afstand
van de wand en de hoek.
Opstelling in een hoek zal het
laag versterken, wat kan leiden
tot teveel en ‘boemerig’ laag. Is
zo’n opstelling onvermijdelijk,
dan raden wij u aan de klankre-
geling op de versterker te
gebruiken om het laag wat te
reduceren.
Voor een goed stereobeeld
raden we aan dat u begint de
luidsprekers ca. 2 meter van
elkaar te zetten en op dezelfde
afstand van de luisterpositie.
Elke kamer is weer anders en
we raden u aan enigszins te
experimenteren vanuit die
begin positie om een optimaal
resultaat te bereiken.
AANSLUITEN
Voor de verbinding van uw ver-
sterker naar de luidsprekers
gebruikt u tweeaderig geïso-
leerde kabel. Verbind bij elk
kanaal de rode klem van de
luidspreker met de rode of +
aansluiting van de versterker of
receiver en de zwarte klem van
de luidspreker met de zwarte of
– van de versterker. Wij raden u
aan minimaal 1,5 mm
2
koper-
draad te gebruiken, maar liever
nog wat dikker, zeker bij grote-
re lengten. Raadpleeg zonodig
uw JBL leverancier die u kan
adviseren.
Page of 10
Display

Download JBL ATX 30 (serv.man3) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL ATX 30 (serv.man3) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL ATX 30 (serv.man3) Audio. Information contained in JBL ATX 30 (serv.man3) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).