CDX-GT660UE, CDX-GT660UP, CDX-GT660UV, CDX-GT662UE, CDX-GT710UV, CDX-GT717UV — Sony Car Audio Service Manual (repair manual). Page 9

View Sony CDX-GT660UE / CDX-GT660UP / CDX-GT660UV / CDX-GT662UE / CDX-GT710UV / CDX-GT717UV Service Manual online

CDX-GT660UE/GT660UP/GT660UV/GT662UE/GT710UV/GT717UV
9
(GT660UE/GT660UV/GT662UE)
REMOTE
IN*
3
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
REAR
AUDIO OUT
Let op
Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op een 
auto-accu van 12 V gelijkstroom, negatieve aarde.
Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef of 
tussen bewegende onderdelen (bv. rail van de autostoel) 
terechtkomen.
Voordat u de aansluitingen maakt, moet u het contact 
uitzetten om kortsluiting te vermijden.
Sluit de voedingskabel 
 aan op het apparaat en de 
luidsprekers voordat u de kabel aansluit op de 
hulpvoedingsaansluiting.
Sluit alle aardingskabels op een 
gemeenschappelijk aardpunt aan.
Voorzie niet aangesloten kabels om veiligheidsredenen 
altijd van isolatietape.
Opmerkingen bij de voedingskabel (geel)
Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere 
componenten, moet het vermogen van de aangesloten 
autostroomkring groter zijn dan de som van de 
zekeringen van elke component afzonderlijk.
Wanneer het vermogen ontoereikend is, moet u het 
apparaat rechtstreeks aansluiten op de accu.
Voorbeeldaansluitingen  
Opmerkingen (
-B)
Sluit eerst de aarddraad aan voordat u de versterker aansluit.
U hoort de pieptoon alleen als de ingebouwde versterker wordt 
gebruikt.
Aansluitschema  
 
Naar AMP REMOTE IN van een optionele 
eindversterker
Deze aansluiting is alleen bedoeld voor versterkers. Door een ander 
systeem aan te sluiten kan het apparaat worden beschadigd.
 
Naar het interface-snoer van een autotelefoon
Waarschuwing
Indien u een elektrische antenne hebt zonder relaiskast, 
kan het aansluiten van dit apparaat met de bijgeleverde 
voedingskabel 
 de antenne beschadigen.
Opmerkingen over de bedienings- en voedingskabels
De bedieningskabel voor de elektrische antenne (blauw) levert +12 V 
gelijkstroom wanneer u de tuner inschakelt of de functie AF 
(Alternative Frequency) of TA (Traffic Announcement) activeert.
Wanneer uw auto is uitgerust met een FM/MW/LW-antenne in de 
achterruit/zijruit, moet u de bedieningskabel voor de elektrische 
antenne (blauw) of de hulpvoedingskabel (rood) aansluiten op de 
voedingsingang van de bestaande antenneversterker. Raadpleeg uw 
dealer voor meer details.
Met dit apparaat is het niet mogelijk een elektrische antenne zonder 
relaiskast te gebruiken.
Instandhouden van het geheugen
Zolang de gele voedingskabel is aangesloten, blijft de stroomvoorziening 
van het geheugen intact, ook wanneer het contact van de auto wordt 
uitgeschakeld.
Opmerkingen betreffende het aansluiten van de luidsprekers
Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld, alvorens de luidsprekers aan 
te sluiten.
Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 tot 8 ohm en let op dat 
die het vermogen van de versterker kunnen verwerken. Als u dit niet 
doet, kunnen de luidsprekers ernstig beschadigd raken.
Verbind in geen geval de aansluitingen van de luidsprekers met het 
chassis van de auto en sluit de aansluitingen van de rechter- en 
linkerluidspreker niet op elkaar aan.
Verbind de aarddraad van dit apparaat niet met de negatieve (–) 
aansluiting van de luidspreker.
Probeer nooit de luidsprekers parallel aan te sluiten.
Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde versterkers) aan op 
de luidsprekeraansluiting van dit apparaat. Dit zal leiden tot 
beschadiging van de actieve luidsprekers. Sluit dus altijd uitsluitend 
luidsprekers zonder ingebouwde versterker aan.
Om defecten te vermijden mag u de bestaande luidsprekerbedrading 
in uw auto niet gebruiken wanneer er een gemeenschappelijke 
negatieve (–) draad is voor de rechter- en linkerluidsprekers.
Verbind de luidsprekerdraden niet met elkaar.
Opmerking over aansluiten
Als de luidspreker en versterker niet correct zijn aangesloten, wordt 
"FAILURE" in het display weergegeven. In dit geval moet u zorgen dat de 
luidspreker en versterker correct zijn aangesloten.
Précautions
Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement 
sur un courant continu de 12 V avec masse négative.
Evitez de coincer les câbles sous des vis ou dans des 
pièces mobiles (par exemple, armature de siège).
Avant d’effectuer des raccordements, éteignez le 
moteur pour éviter les courts-circuits.
Branchez le câble d’alimention 
 sur l’appareil et les 
haut-parleurs avant de le brancher sur le connecteur 
d’alimentation auxiliaire.
Rassemblez tous les câbles de mise à la masse en 
un point de masse commun.
Veillez à isoler tout câble lâche non raccordé avec du 
ruban isolant.
Remarques sur le câble d’alimentation (jaune)
Lorsque cet appareil est raccordé à d’autres 
équipements stéréo, la valeur nominale du circuit 
raccordé du véhicule doit être supérieure à la somme 
des fusibles de chaque élément.
Si aucun circuit de la voiture n’est assez puissant, 
raccordez directement l’appareil à la batterie.
Exemple de raccordement  
Remarques (
-B) 
Raccordez d’abord le câble de mise à la masse avant de connecter 
l’amplificateur.
L’alarme est émise uniquement lorsque l’amplificateur intégré est 
utilisé.
Schémas de raccordement  
 
Au niveau du AMP REMOTE IN d’un 
amplificateur de puissance facultatif
Ce raccordement existe seulement pour les amplificateurs. Le 
raccordement à tout autre système peut endommager l’appareil.
 
Vers le cordon de liaison d’un téléphone de 
voiture
Avertissement
Si vous disposez d’une antenne électrique sans boîtier de 
relais, le branchement de cet appareil au moyen du 
cordon d’alimentation fourni 
 risque d’endommager 
l’antenne.
Remarques sur les câbles de commande et d’alimentation
Le câble de commande d’antenne électrique (bleu) fournit du courant 
continu de +12 V lorsque vous mettez le tuner sous tension ou 
lorsque vous activez la fonction AF (fréquence alternative) ou TA 
(informations de circulation).
Lorsque votre voiture est équipée d’une antenne FM/MW (PO)/LW 
(GO) intégrée dans la vitre arrière/latérale, raccordez le câble de 
commande d’antenne électrique (bleu) ou le câble d’alimentation des 
accessoires (rouge) à la borne d'alimentation de l’amplificateur 
d’antenne existant. Pour plus de détails, consultez votre revendeur.
Une antenne électrique sans boîtier de relais ne peut pas être utilisée 
avec cet appareil.
Raccordement pour la conservation de la mémoire
Lorsque le câble d’alimentation jaune est raccordé, le circuit de la 
mémoire est alimenté en permanence même si la clé de contact est en 
position d’arrêt.
Remarques sur le raccordement des haut-parleurs
Avant de raccorder les haut-parleurs, mettre l’appareil hors tension.
Utiliser des haut-parleurs ayant une impédance de 4 à 8 ohms et une 
capacité adéquate sous peine de les endommager.
Ne pas raccorder les bornes du système de haut-parleurs au châssis 
de la voiture et ne pas connecter les bornes des haut-parleurs droit à 
celles des haut-parleurs gauche.
Ne pas raccorder le câble de mise à la masse de cet appareil à la 
borne négative (–) du haut-parleur.
Ne pas tenter de raccorder les haut-parleurs en parallèle.
Connecter uniquement des haut-parleurs passifs. La connexion de 
haut-parleurs actifs (avec des amplificateurs intégrés) aux bornes des 
haut-parleurs pourrait endommager l’appareil.
Pour éviter tout problème de fonctionnement, n’utilisez pas les câbles 
des haut-parleurs intégrés installés dans votre voiture si l’appareil 
dispose d’un câble négatif commun (–) pour les haut-parleurs droit et 
gauche.
Ne raccordez pas entre eux les cordons des haut-parleurs de 
l’appareil.
Remarque sur le raccordement
Si les enceintes et l’amplificateur ne sont pas raccordés correctement, le 
message « FAILURE » s’affiche. Dans ce cas, assurez-vous que les 
enceintes et l’amplificateur sont raccordés correctement.
Warnhinweise
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb bei 12 V 
Gleichstrom (negative Erdung) bestimmt.
Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter einer 
Schraube oder zwischen beweglichen Teilen wie  
z. B. in einer Sitzschiene eingeklemmt werden.
Schalten Sie, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse 
vornehmen, die Zündung des Fahrzeugs aus, um 
Kurzschlüsse zu vermeiden.
Verbinden Sie das Stromversorgungskabel 
 mit dem 
Gerät und den Lautsprechern, bevor Sie es mit dem 
Hilfsstromanschluss verbinden.
Schließen Sie alle Erdungskabel an einen 
gemeinsamen Massepunkt an.
Aus Sicherheitsgründen müssen alle losen, nicht 
angeschlossenen Drähte mit Isolierband abisoliert 
werden.
Hinweise zum Stromversorgungskabel (gelb)
Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen 
Stereokomponenten anschließen, muss der 
Autostromkreis, an den die Geräte angeschlossen sind, 
eine höhere Leistung aufweisen als die Summe der 
Sicherungen der einzelnen Komponenten.
Wenn kein Autostromkreis eine so hohe Leistung 
aufweist, schließen Sie das Gerät direkt an die Batterie 
an.
Anschlussbeispiel  
Hinweise (
-B)
Schließen Sie unbedingt zuerst das Massekabel an, bevor Sie den 
Verstärker anschließen.
Der Warnton wird nur ausgegeben, wenn der integrierte Verstärker 
verwendet wird.
Anschlussdiagramm  
 
An AMP REMOTE IN des gesondert erhältlichen 
Endverstärkers
Dieser Anschluss ist ausschließlich für Verstärker gedacht. Schließen 
Sie nichts anderes daran an. Andernfalls kann das Gerät beschädigt 
werden.
 
An Schnittstellenkabel eines Autotelefons
Warnung
Wenn Sie eine Motorantenne ohne Relaiskästchen 
verwenden, kann durch Anschließen dieses Geräts mit 
dem mitgelieferten Stromversorgungskabel 
 die 
Antenne beschädigt werden.
Hinweise zu den Steuer- und Stromversorgungsleitungen
Die Motorantennen-Steuerleitung (blau) liefert  +12 V Gleichstrom, 
wenn Sie den Tuner einschalten oder die AF- (Alternativfrequenzsuche) 
oder die TA-Funktion (Verkehrsdurchsagen) aktivieren.
Wenn das Fahrzeug mit einer in der Heck-/Seitenfensterscheibe 
integrierten FM (UKW)/MW/LW-Antenne ausgestattet ist, schließen Sie 
die Motorantennen-Steuerleitung (blau) oder die 
Zubehörstromversorgungsleitung (rot) an den 
Stromversorgungsanschluss des vorhandenen Antennenverstärkers 
an. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrem Händler.
Es kann nur eine Motorantenne mit Relaiskästchen angeschlossen 
werden.
Stromversorgung des Speichers
Wenn die gelbe Stromversorgungsleitung angeschlossen ist, wird der 
Speicher stets (auch bei ausgeschalteter Zündung) mit Strom versorgt.
Hinweise zum Lautsprecheranschluss
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Lautsprecher anschließen.
Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz zwischen 4 und 8 
Ohm und ausreichender Belastbarkeit. Ansonsten können die 
Lautsprecher beschädigt werden.
Verbinden Sie die Lautsprecheranschlüsse nicht mit dem 
Wagenchassis und verbinden Sie auch nicht die Anschlüsse des 
rechten mit denen des linken Lautsprechers.
Verbinden Sie die Masseleitung dieses Geräts nicht mit dem negativen 
(–) Lautsprecheranschluss.
Versuchen Sie nicht, Lautsprecher parallel anzuschließen.
An die Lautsprecheranschlüsse dieses Geräts dürfen nur 
Passivlautsprecher angeschlossen werden. Schließen Sie keine 
Aktivlautsprecher (Lautsprecher mit eingebauten Verstärkern) an, da 
das Gerät sonst beschädigt werden könnte.
Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie nicht die im 
Fahrzeug installierten, integrierten Lautsprecherleitungen, wenn am 
Ende eine gemeinsame negative (–) Leitung für den rechten und den 
linken Lautsprecher verwendet wird.
Verbinden Sie nicht die Lautsprecherkabel des Geräts miteinander.
Hinweis zum Anschließen
Wenn Lautsprecher und Verstärker nicht richtig angeschlossen sind, 
erscheint „FAILURE“ im Display. Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass 
Lautsprecher und Verstärker richtig angeschlossen sind.
Attenzione
Questo apparecchio è stato progettato per l’uso solo a 12 
V CC con massa negativa.
Evitare che i cavi rimangano bloccati da una vite o 
incastrati nelle parti mobili (ad esempio nelle guide 
scorrevoli dei sedili).
Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore 
dell’automobile onde evitare di causare cortocircuiti.
Collegare il cavo di alimentazione 
 all’apparecchio e ai 
diffusori prima di collegarlo al connettore di 
alimentazione ausiliaria.
Portare tutti i cavi di messa a terra a un punto di 
massa comune.
Per sicurezza, assicurarsi di isolare qualsiasi cavo non 
collegato utilizzando del nastro adesivo.
Note sul cavo di alimentazione (giallo)
Se questo apparecchio viene collegato in combinazione 
con altri componenti stereo, la potenza nominale dei 
circuiti dell’automobile deve essere superiore a quella 
prodotta dalla somma dei fusibili di ciascun 
componente.
Se la potenza nominale dei circuiti dell’automobile non è 
sufficiente, collegare l’apparecchio direttamente alla 
batteria.
Esempio di collegamento  
Note (
-B) 
Assicurarsi di collegare il cavo di terra prima di collegare l’apparecchio 
all’amplificatore.
L’allarme viene emesso solo se è in uso l’amplificatore incorporato.
Schema di collegamento  
 
A AMP REMOTE IN di un amplificatore di potenza 
opzionale 
Questo collegamento è riservato esclusivamente agli amplificatori. 
Non collegare un tipo di sistema diverso onde evitare di causare 
danni all’apparecchio.
 
Al cavo di interfaccia di un telefono per auto
Avvertenza
Quando si collega l’apparecchio con il cavo di 
alimentazione in dotazione 
, si potrebbe danneggiare 
l’antenna elettrica se questa non dispone di scatola a relè.
Note sui cavi di controllo e di alimentazione
Il cavo (blu) di controllo dell’antenna elettrica fornisce alimentazione 
pari a +12 V CC quando si attiva il sintonizzatore oppure la funzione TA 
(notiziario sul traffico) o AF (frequenza alternativa).
Se l’automobile è dotata di antenna FM/MW/LW incorporata nel vetro 
posteriore/laterale, collegare il cavo (blu) di controllo dell’antenna 
elettrica o il cavo (rosso) di ingresso dell’alimentazione accessoria al 
terminale di alimentazione del preamplificatore dell’antenna esistente. 
Per ulteriori informazioni, consultare il proprio fornitore.
Non è possibile usare un’antenna elettrica senza scatola a relè con 
questo apparecchio.
Collegamento per la conservazione della memoria
Quando il cavo di ingresso alimentazione giallo è collegato, viene sempre 
fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando l’interruttore 
di accensione è spento.
Note sul collegamento dei diffusori
Prima di collegare i diffusori spegnere l’apparecchio.
Usare diffusori di impedenza compresa tra 4 e 8 ohm e con capacità di 
potenza adeguata, altrimenti i diffusori potrebbero venire danneggiati.
Non collegare i terminali del sistema diffusori al telaio dell’auto e non 
collegare i terminali del diffusore destro a quelli del diffusore sinistro. 
Non collegare il cavo di terra di questo apparecchio al terminale 
negativo (–) del diffusore.
Non collegare i diffusori in parallelo.
Assicurarsi di collegare soltanto diffusori passivi, poiché il collegamento 
di diffusori attivi, dotati di amplificatori incorporati, ai terminali dei 
diffusori potrebbe danneggiare l’apparecchio.
Per evitare problemi di funzionamento, non utilizzare i cavi dei diffusori 
incorporati installati nell’automobile se l’apparecchio condivide un 
cavo comune negativo (–) per i diffusori destro e sinistro.
Non collegare fra loro i cavi dei diffusori dell’apparecchio.
Nota sui collegamenti
Se l’amplificatore e il diffusore non sono collegati correttamente, 
“FAILURE” viene visualizzato nel display. In tal caso, accertarsi che 
l’amplificatore e il diffusore siano collegati correttamente.
Cautions
This unit is designed for negative ground (earth) 12 V 
DC operation only.
Do not get the leads under a screw, or caught in moving 
parts (e.g. seat railing).
Before making connections, turn the car ignition off to 
avoid short circuits.
Connect the power supply lead 
 to the unit and 
speakers before connecting it to the auxiliary power 
connector.
Run all ground (earth) leads to a common ground 
(earth) point.
Be sure to insulate any loose unconnected leads with 
electrical tape for safety.
Notes on the power supply lead (yellow)
When connecting this unit in combination with other 
stereo components, the connected car circuit’s rating 
must be higher than the sum of each component’s fuse.
When no car circuits are rated high enough, connect 
the unit directly to the battery.
Connection example  
Notes (
-B)
Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting the 
amplifier.
The alarm will only sound if the built-in amplifier is used. 
Connection diagram  
 
To AMP REMOTE IN of an optional power 
amplifier
This connection is only for amplifiers. Connecting any other system 
may damage the unit.
 
To the interface cable of a car telephone
Warning
If you have a power antenna (aerial) without a relay box, 
connecting this unit with the supplied power supply lead 
 may damage the antenna (aerial).
Notes on the control and power supply leads
The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V DC when 
you turn on the tuner, or when you activate the AF (Alternative 
Frequency) or TA (Traffic Announcement) function.
When your car has built-in FM/MW/LW antenna (aerial) in the rear/
side glass, connect the power antenna (aerial) control lead (blue) or 
the accessory power supply lead (red) to the power terminal of the 
existing antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer.
A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with this 
unit.
Memory hold connection
When the yellow power supply lead is connected, power will always be 
supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned 
off.
Notes on speaker connection
Before connecting the speakers, turn the unit off.
Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate 
power handling capacities to avoid its damage.
Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the 
terminals of the right speakers with those of the left speaker.
Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the negative (–) 
terminal of the speaker.
Do not attempt to connect the speakers in parallel.
Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with 
built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit.
To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads installed 
in your car if the unit shares a common negative (–) lead for the right 
and left speakers.
Do not connect the unit’s speaker leads to each other.
Note on connection
If speaker and amplifier are not connected correctly, “FAILURE” appears 
in the display. In this case, make sure the speaker and amplifier are 
connected correctly.
Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped leads.
An den negativ gepolten Positionen 2, 4, 6 und 8 befinden sich gestreifte Adern.
Les positions de polarité négative 2, 4, 6 et 8 sont dotées de cordons rayés.
Le posizioni a polarità negativa 2, 4, 6 e 8 hanno cavi rigati.
De posities voor negatieve polariteit (2, 4, 6 en 8) hebben gestreepte kabels.
1
Purple
Violett
Violet
Viola
Paars
+
Speaker, Rear, Right
Lautsprecher hinten rechts
Haut-parleur, arrière, droit
Diffusore, posteriore, destro
Luidspreker, achter, rechts
5
White
Weiß
Blanc
Bianco
Wit
+
Speaker, Front, Left
Lautsprecher vorne links
Haut-parleur, avant, gauche
Diffusore, anteriore, sinistro
Luidspreker, voor, links
2
Speaker, Rear, Right
Lautsprecher hinten rechts
Haut-parleur, arrière, droit
Diffusore, posteriore, destro
Luidspreker, achter, rechts
6
Speaker, Front, Left
Lautsprecher vorne links
Haut-parleur, avant, gauche
Diffusore, anteriore, sinistro
Luidspreker, voor, links
3
Gray
Grau
Gris
Grigio
Grijs
+
Speaker, Front, Right
Lautsprecher vorne rechts
Haut-parleur, avant, droit
Diffusore, anteriore, destro
Luidspreker, voor, rechts
7
Green
Grün
Vert
Verde
Groen
+
Speaker, Rear, Left
Lautsprecher hinten links
Haut-parleur, arrière, gauche
Diffusore, posteriore, sinistro
Luidspreker, achter, links
4
Speaker, Front, Right
Lautsprecher vorne rechts
Haut-parleur, avant, droit
Diffusore, anteriore, destro
Luidspreker, voor, rechts
8
Speaker, Rear, Left
Lautsprecher hinten links
Haut-parleur, arrière, gauche
Diffusore, posteriore, sinistro
Luidspreker, achter, links
Fuse (10 A)
Sicherung (10 A)
Fusible (10 A)
Fusibile (10 A)
Zekering (10 A)
from the car’s power connector
vom Stromanschluss des Fahrzeugs
du connecteur d’alimentation de la voiture
dal connettore di alimentazione dell’auto
van de autovoedingsaansluiting
See “Power connection diagram” on the reverse side for details.
Näheres dazu finden Sie im „Stromanschlussdiagramm“. Blättern Sie 
dazu bitte um.
Voir le « Schéma de raccordement d’alimentation » au verso pour plus 
de détails.
Per ulteriori informazioni, vedere “Diagramma dei collegamenti di 
alimentazione” che si trova sul retro.
Zie "Voedingsaansluitschema" op de achterkant voor meer details.
from the car’s speaker connector
vom Lautsprecheranschluss des Fahrzeugs
du connecteur de haut-parleur de la voiture
dal connettore dei diffusori dell’auto
van de autoluidsprekeraansluiting
*
2
*
2
*
1
  Note for the antenna (aerial) connecting 
If your car antenna (aerial) is an ISO (International 
Organization for Standardization) type, use the 
supplied adaptor 
 to connect it. First connect 
the car antenna (aerial) to the supplied adaptor, 
then connect it to the antenna (aerial) jack of the 
master unit.
*
2
  RCA pin cord (not supplied).
*
3
  Separate adaptor may be required.
*
1
  Hinweis zum Anschließen der Antenne 
Wenn Ihre Autoantenne der ISO-Norm 
(Internationale Normungsgemeinschaft) 
entspricht, schließen Sie sie mithilfe des 
mitgelieferten Adapters 
 an. Verbinden Sie 
zuerst die Autoantenne mit dem mitgelieferten 
Adapter und verbinden Sie diesen dann mit der 
Antennenbuchse des Hauptgeräts.
*
2
  Cinchkabel (nicht mitgeliefert).
*
3
  Möglicherweise ist ein separater Adapter 
erforderlich.
*
1
  Remarque sur le raccordement de l’antenne 
Si votre antenne de voiture est de type ISO 
(Organisation internationale de normalisation), 
utilisez l’adaptateur fourni 
 pour la raccorder. 
Raccordez d’abord l’antenne de voiture à 
l’adaptateur fourni et, ensuite, à la prise d’antenne 
de l’appareil principal.
*
2
  Cordon à broche RCA (non fourni).
*
3
  Un adaptateur séparé peut être nécessaire.
*
1
  Nota per il collegamento dell’antenna 
Se l’antenna dell’auto è di tipo ISO (International 
Organization for Standardization), utilizzare 
l’adattatore 
 in dotazione per collegarla. 
Collegare prima l’antenna della macchina 
all’adattatore in dotazione, quindi collegarla alla 
presa dell’antenna dell’apparecchio principale.
*
2
  Cavo a piedini RCA (non in dotazione).
*
3
  Potrebbe essere necessario un adattatore 
separato.
*
1
  Opmerking bij de antenne-aansluiting 
Indien uw auto is uitgerust met een antenne van 
het type ISO (International Organization for 
Standardization), moet u die aansluiten met 
behulp van de bijgeleverde adapter 
. Sluit eerst 
de auto-antenne aan op de bijgeleverde adapter 
en vervolgens de antennestekker op het 
hoofdtoestel.
*
2
  Tulpstekkersnoer (niet bijgeleverd).
*
3
  Er is mogelijk een afzonderlijke adapter vereist.
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
REAR
AUDIO OUT
A
AMP REM
Light blue
Hellblau
Bleu ciel
Azzurro
Lichtblauw
Blue/white striped
Blauweiß gestreift
Rayé bleu/blanc
Rigato blu e bianco
Blauw/wit gestreept
ATT
Max. supply current 0.3 A
max. Versorgungsstrom 0,3 A
Courant d’alimentation maximum 0,3 A
Alimentazione massima fornita 0,3 A
Max. voedingsstroom 0,3 A
B
4
Yellow
Gelb
Jaune
Giallo
Geel
continuous power supply
permanente Stromversorgung
alimentation continue
alimentazione continua
continu voeding
7
Red
Rot
Rouge
Rosso
Rood
switched power supply
geschaltete Stromversorgung
alimentation commutée
alimentazione commutata
geschakelde voeding
5
Blue
Blau
Bleu
Blu
Blauw
power antenna (aerial) control
Motorantennensteuerung
antenne électrique
comando dell’antenna elettrica
elektrische antenne
8
Black
Schwarz
Noir
Nero
Zwart
ground (earth)
Masse
masse
terra
aarding
6
Orange/White
Orangeweiß 
gestreift
Rayé orange/
blanc
Arancione/
bianco
Oranje/wit
switched illumination power 
supply
geschaltete  
Beleuchtungsstromversorgung
alimentation de l’éclairage  
commuté
alimentazione illuminazione 
commutata
geschakelde voeding voor 
verlichting
Positions 1, 2 and 3 do not have pins.
An Position 1, 2 und 3 befinden sich keine Stifte.
Les positions 1, 2 et 3 ne comportent pas de broches.
Le posizioni 1, 2 e 3 non hanno piedini.
De posities 1, 2 en 3 hebben geen pins.
from car antenna (aerial)
von Autoantenne
de l’antenne de la voiture
dall’antenna dell’auto
van een auto-antenne
*
1
Page of 54

Click on the first or last page to see other CDX-GT660UE / CDX-GT660UP / CDX-GT660UV / CDX-GT662UE / CDX-GT710UV / CDX-GT717UV service manuals if exist.