66GS-62 (serv.man2). GA10 servicing notes — Sharp TV Service Manual (repair manual)

Model
66GS-62 (serv.man2)
Pages
40
Size
1021.59 KB
Type
PDF
Document
Service Manual
Brand
Device
TV / CTR / GA10 servicing notes
File
66gs-62-sm2.pdf
Date

View Sharp 66GS-62 (serv.man2) Service Manual online

6(59,&(127(6
*$
6+$53&25325$7,21
61(1
-%
*$
6(59,&(127(6
,VVXHGWK0D\
7KLVGRFXPHQWKDVEHHQSXEOLVKHGWR
EHXVHGIRUDIWHUVDOHVVHUYLFHRQO\
*$
&+$66,6
&217(176
08/7,67$1'$5'6&+(0$7,&',$*5$0
%/2&.',$*5$0
32:(5)$&725&255(&7,21&,5&8,7
32:(56833/<&,5&8,7
(:&,5&8,7
,11(53,1&86+,21&,5&8,7
9(57,&$/$03/,),(5&,5&8,7
&57'5,9($03/,),(5
$8',2087(&,5&8,7
,&V$'',7,21$/,1)250$7,21
190/2&$7,216)25,)6(77,1*6
6(59,&,1*7,36
6285&(2)'2&80(17$7,21
*$
6(59,&(127(6
&5
7
$03/
&,5&8,7
3)&&,5&8,7
32:(5
6833/
<
&,5&8,7
5(&7,)%5,'
M1000
B
R
G
+5V
+5V
+5V
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
123
4
VC
T
3
IX18
55
+5VSTBY
+3.3VSTBY
+3,3VSTBY
+16
V
+5VSTBY
+3.3V
+5VSTB
Y
+5VSTBY
+3.3V
+5V
+16V
-1
6V
+165
V
+5V
+12
V
+12
V
+12
V
+12V
+5V
+13
V
12
3
4
5
6
7
8
+5VSTBY
IX1847
B
M
Q70
9
+5VSTBY
+5
STBY
VOL-
VOL+
CH
CH
+3.3VSTBY
G
B
VPROT
HOUT
R
VI2
VI1
AV2
ALCLOCK
VOUT
CR1
MUTE
AV2
KEY
PROT
FI
FB
IR
LEDOPC
STBY
E/W
PROT
KEY
AV1
AV1
KEY
LED
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C701
330nF
(275V)
FZ0188BM
R1002
3K3
R1001
3K3
D720
L701
F0111BM
JF701
100nF
D727
DX0045
Q708 BC547
TX01
06
Q706
2SC2412
R1009
1K
D1004 DX0551
R1010
100K
C1021
1nF
R624
1K
R625
330
C805
3.3uF
F701 FS-C3226
(M)
GN030
4
3
2
CU020
5B
M
1
D1001
PX0105
1
2
3
1
2
R1013
100
IC901
TDA6107
VI(1)
1
VI(2)
2
VI(3)
3
GND
4
SENS
5
VDD
6
VO(3)
7
VO(2)
8
VO(1)
9
R906
2K7
(1/2W)
C901
10uF
(250V)
D901
1N4004
DX0501BM
C902
PB3DE472
FOCUS
G2
(L
3)
(H
)
C
N
W-2710BM
R908
2K7
(1/2W)
R907 2K7
(1/2W)
R904
4M7
(1/2W)
JF702
3,3uH
(CF)
S702
K0079GE
S703
K0079GE
S704
K0079GE
S705
K0079GE
R1033
100
C737 100uF
(16V)
R1099
100
D703
DX0555
RF2005
D704 DX0555
RF2005
D701
DX0555
RF2005
D702
DX0555
RF2005
C703
10nF
250V
KZ0029CE
C704
10nF
250V
KZ0029CE
C706 680nF
(400V)
(G)
PLGN0207
C702
10nF
250V
KZ0029CE
R713
10K
R706
390K
(TQ
)
R738
R755 390
R756
100
R758
2R7
D1007
DX0551
Q903
2SC2412
Q902
2SC2412
Q901
2SA1037
R912
2K2
R910
390
R911
100
Q906
2SC2412
Q905
2SC2412
Q904
2SA1037
R917
2K2
R915
390
R916
2K2
Q909
2SC2412
Q908 2SC2412
Q907
2SA1037
R919
120
R923
390
R922
2K2
R920
390
R921
100
D902
C5V1
EX0408B
M
C910 100nF
R905
2K2
(K)
CNW-2865BM
C911 100nF
L1006
1uH
(DF)
C1040
47uF
LP701
RLAMP001
R771 82K
(TQ
)
R765 82K
(TQ)
R774 82K
(TQ)
R770 82K
(TQ
)
D1006
DX0551
R1035
33K
D1009
C4V7
EX0544B
M
R903
0
R902
0
Q702
TX023
7B
M
R725
2K2
D717
DX0045
C721
10nF
(FZ)
D731
DX0045
R749
680K
(TQ)
R711
10
R715
18K
(1%)
+VS
-VS
IC70
1
IX1556
8
7
6
5
4
3
2
1
R788
22K
Q721
2SA1037
Q720
2SC2412
R785
100K
C712 1uF
(160V)
R783 220K
R712
390K
(TQ)
R705
8K2
Q712
2SA1037
D716
C6V2
EX0584B
M
2%
R751
100K
R786
1K8
R784
18K
D715
DX0551
R716
390K
(TQ)
R710
330K
(TQ) (1%)
R709
330K
(TQ)
(1
%
)
C711
68nF
(250V) FZ0206BM
R708
390K
(TQ
)
Q704
2SA1037
Q705
2SC2412
R754
10K
R752
10K
D714
C6V8
EX0411B
M
D741
C4V3
EX0543BM
R701
22K
R748
220K
R790 270
(1/2W)
D707
DX0551
R789 100K
D742
DX0551
C798
220pF
2KV
KZ0035CE
R772
680K
(TQ)
R773
R719
R779
R778
D744
DX0551
R926
560
R927
560
R925
560
Q910 2SA1037
R933
3K3
R932
1K8
R931
8K2
C912
220pF
R799 1
(1/2W)
XZ0200BM
POR701 P0001BM
D734
DX0551
R721
100
(TQ)
C804
100nF
R1020
10K
C409
100nF
C408
100nF
L602
3.3uH
(DF)
C407
100nF
R804
2K2
C720
1000uF
(6.3V)
T702
Z0583BM
3
1
4
6
R1018
100
R1022
100
R901
0
C1033
100nF
C1034
100nF
R361
100K
C1036
100nF
L901
0
C915
10nF
C914
10nF
D747
DX0551BM
R1043
680
R759
(TQ)
390
14
12
13
11
T701
RNZ0589B
M
5
6
4
C727
1000uF
(25V)
D903
DX0539
R934
(TQ)
R935
(TQ)
C1042
470nF
D749
DX0518BM
C731
100uF
(25V)
Q701
TX0237
B
M
FB703
R1034 8K2
TP70
1
D1011
EX0545
TRC
8
9
10
6
11
5
7
1
12
13
R757
1K8
D904
DX0600
D906
DX0600
D905 DX0600
S701
P0600BM
C1002 100nF
C223
R802
1K2
C1018
2n2
R1039
3K9
C803
470uF
R1041
R803
270
R1017 3K3
D1005
C33
EX0564B
M
C1024
100nF
C10
0
47u
F
R1006 4K7
(RA)
R1016 2K2
D724
B2V4
EX0914B
M
D1013
C5V6
EX0546B
M
IC1
0
VERTQ
97
VERT
98
EW
99
SENSE
100
GNDM
101
RSW1
102
RSW2
103
SVMOUT
104
ROUT
105
GOUT
106
BOUT
107
VSUPAB
108
GNDAB
109
VRD
110
XREF
111
AIN3
112
AIN2
113
AIN1
114
VSUPAF
47
VOUT
48
CIN1
49
CIN2
50
VIN1
51
VIN2
52
VIN3
53
VIN4
54
DISINTROM
55
P27
56
P26
57
P25
58
P24
59
VSUPP2
60
GNDP2
61
P23
62
P22
63
P21
64
P20
65
VBCLK
66
VB7
67
VB6
68
VB5
69
VB4
70
VB3
71
VB2
72
VB1
73
VB0
74
CLK20
75
HOUT
76
VSUPD
77
GNDD
78
P37
79
P36
80
P35
81
P34
82
VSUPP3
83
GNDP3
84
P33
85
P32
86
P31
87
P30
88
NC
89
FBLIN
90
RIN
91
GIN
92
BIN
93
VPROT
94
SAFETY
95
HFLB
96
VAR1
VX0035BM
C1049
10nF
J181
LN-0037CE
R714
.56
(2W)
R782
47K
R918
390
C1003
2.2nF
C1027
10nF
R913
390
R750 22K
C10
3
2n2
R1011
2K2
C1001
470uF
(6.3V)
C904
10uF
R703
2K7
C707
100uF
(25V)
C713
(450V)
68uF
EZ0141BM
D1012
C5V6
EX0546B
M
R1040
2M2
C1020 220nF
Q1001 2SC2412
C1051
10nF
D1014
C8V2
EX0413B
M
D1015
DX0551
C809 680nF
(FZ)
C1017
100nF
FB801
C810
390pF
R936 47R
L801 1uH
C905
.1uF
(250V)
(FZ)
Q707
2SC2412
R1014
100
C1019
47uF
(16V)
C909
470uF
(16V)
R909
120
C726
2200uF
(25V)
R1007
4K7
(TQ)
Q1006
2SC2412
C1048
10nF
C728 100uF
R914
120
L1005 1uH
(NM)
JF60
R810
0
R811
0
IC1003
M24C16
IX16
68
BM
NC
1
S1
2
S2
3
VSS
4
SDA
5
SCL
6
WP
7
VCC
8
C10
0
270
p
L10
0
LN0
0
L1002 LN0037
R1031
1K
1%
R1032
1K
1%
R1030
2K2
1%
F702
FUS
F703
FUS
D719 BY27/100
DX0621
FB702
LN-0037BM
D798
BY27/100
DX0621
FB701
LN-0037BM
D712
BYV28-600
DX0618BM
,
+
*
)
(
'
&
%
$
08/7,67$1'$5'6&+(0$7,&',$*5$02)027+(581,7*6)3
3DJH
3DJH
6(59,&(127(6
*$
08/7,67$1'$5'6&+(0$7,&',$*5$02)027+(581,7*6)3
,
+
*
)
(
'
&
%
$
3DJH
3DJH
6&$5
7
&,5&
8
'()/(;,2
1
9H
UW&RQWURO$P
S
,QQHU
&RUUHFWLRQ
(:&RQWURO
+25,=217
$/
'()/(&7,21
&,5&8,7
Vh
GND
FS
V OUT
V IN
123
4
+13
V
-13V
+5V
+25
V
+5V
4
5
6
O
N
L
Y
  
28"
-1
+165
V
+13V
+5V
+
1
65V
+5V
+13V
-1
3V
+16
5V
+13
V
-4
V
+18
0V
-6
V
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HOUT
PROT
PROT
VI2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R603
2R2
(3W)
C606 47nF
(HB)
R530
XZ0208BM
4.7 (1/2W)
L2
M0017CE
C403
10nF
R512 4K7
R515 1K2
C522 100nF
+VS
-VS
IC502
BA4558
8
7
6
5
4
3
2
1
R544
1K
R549
27K
C511
2.2uF
R435
1K
Q404
2SC2412
R450
22
R545
180K
D406
EX0549
7V5
D720
EGP20J
DX0624BM
C799
3300pF
4KV
KZ0106GE
IC705
KA431AZ
IX1674
R513
180K
C524
100nF
(FZ)
C604
390pF
C607
22pF
R609
3.3
1/2W
XZ0206BM
C605
2.2nF
Q605
KSC2500
TX01
92
C610
1nF
C621
2.2nF
(500V)
C620
2.2nF
(500V)
R509 39K
R614
10K
(1/2W)
C613
470nF
(FZ)
17
19
15
16
18
20
R602
82
(1/4W)
R601
82
(1/4W)
F601
22uH
(CF)
F602
22uH
(CF)
C733
470uF
(35V)
L609
3.3uH
P0144
21
100K
C402
680nF
(FZ)
R739
100
R745
82K
C722
27nF
C609
390uF
(6.3V)
R740
390
R741
330K
Q613 2SK2964
TX022
7B
M
R623 2K2
D608
DX0551BM
Q602
TX023
8B
M
D620
C18
EX0558BM
Q604 2SC2412
Q608
2SA1037
R610
68
R608
2K2
R616 4.7
C608 100nF
R612
2K2
Q603
2SC2412
R607
2K2
D619
DX0551
D618
DX0551
C612
680pF
C603
220nF
(FZ)
D606 DX0551
D604 DX0551
D617
DX0551
R620
4K7
R621
1K
C628
330pF
(2Kv)
FZ0216BM
R633
6K8
Q611
2SA1037
L605
Z0725
C619 100nF
(250V)
FZ0198BM
R629
470K
(RA)
D623
C4V7
EX0544B
M
C626
10uF
D622
C12
EX0417B
M
R627
82K
(1/2W)
R626
100
R738 68
(1/2W)
Q711
2SC2412
Q607 2SC2412
R604
1K
+VS
-VS
IC60
1
BA4558
8
7
6
5
4
3
2
1
R635
1M
R637 4K7
D625
DX0551
R643 820K
C631
2n2
R638
100K
C540
3,3 nF
C632
22pF
2
3
8
5
6
9
7
T6
01
F2085
13
4
1
10
D624
DX0551BM
R622
1K5
D616
EX0545B
M
R508
680
R645
220
D1009
C4V7
EX0544B
M
R406 75
(TQ
)
R534
27K
R729 22K
R725
2K2
D717
DX0045
Q703
TX023
7B
M
D713
DX0551
C717
10nF
(FZ)
Q723 TX023
2
R728
100
(TQ)
D718
DX0551
Q724
TX023
2
D731
DX0045
D732
DX0551
C723
390pF
R731
4K7
D736
1N4937
D729
1N4937
Q725
2SC2412
Q715
2SA1037
R704
100K
R720
15K
D739 C33
EX564B
M
R724
1M
D738
DX0045
R781
22K
C716
6n8
R726 5K6
1%
D708
DX0421
C719
100nF
R787
10R
(1/2W)
XZ0112BM
D737 DX0045
R617
22
1/2W
XZ0216
R717
0
D706
DX0551
D709
DX0045
R718
10
(1/2W) XZ0212BM
C732
10uF
R650
22
1/2W
XZ0216
C710
22nF
(FZ)
D735
C15
EX0421BM
R531
120K
R723
2K2
(RA)
R773
680K
(TQ)
R719
2M2
(TQ)
R779
2M2
(TQ)
R778
2M2
(TQ)
R737
3K3
L705
330K
P0308BM
Q710 2SC2412
R776
220
D728
DX0551
D744
DX0551
IC702 KA431AZ
IX1674
R735
100K
Q713
2SA1037
R768
2K7
C730 270pF
(500V)
R793 22K
D746
DX0045
R791
390
C734
47uF
(16V)
R794
47
C735
390uF
(6.3V)
R760
3K9
R733
100K
C739
100nF
FB603
LN0037
R634
1K
R550
R551
(K)
C
N
W-2865BM
(H
)
CNW-2710BM
R722
10K
C804
100nF
Q796
2SK2964
TX022
7B
M
C623 470uF
(35V)
C736
100nF
D722
DX0518BM
D740
DX0551
F704
FUS
R743 120K
(1%)
(TQ)
C641
470nF
C724 100nF
C543
680pF
C740
220pF
R653
180
(TQ)
D634
4V7
D636
DX0551BM
R767
470
R700
4K7
D633
D631
C541
330pF
R766
470
R554
100
11
9
10
8
9
5
2
7
1
IC70
3
FX0113
4
1
2
3
390
R632
R654
100
R655
2K7
L610
P0311BM
C738
100nF
(FZ)
TP70
1
C627
470nF
C705 3n3
(630V)
FZ0217BM
Q610 TX02
40BM
R631
330K
(RA)
D750
EX0915B
M
C13
R795 120
D615
C22
EX0423B
M
C618
220uF
(16V)
FB401
LN-0037
BM
R792 22K
C432
1nF
Q1004
2SC2412
Q714
2SC2412
R451
22
R657
18R
(1/2W)
XZ0215BM
R777
0,68
R761
0,68
C803
470uF
R548
6K8
R405
75
C542
4,7nF
R727
1K
C640
390uF
(6.3V)
Q606
2SC2412
D743
C18
EX558BM
C725 3n3
(630V)
FZ0217BM
D404
EX0549
7V5
D725
C15
EX0421B
M
D602
BY228
R747
8M2
1/2W
(UA)
C718
390pF
R628
10K
R744
3K9
(1%)
R644
1K8
Q601
TX02
26
R746
8M2
(1/2W)
(UA)
R630
6K8
C622
470uF
(25V)
R6562K2
Q609
2SC2412
R798
18R
(1/2W)
XZ0215BM
C225
100nF
R639
270K
C630
22nF
(FZ)
C715
68nF
C709 10uF
D421
4V7
EX0544
C520
470uF
(35V)
C629
68nF
R732
1K5
L801 1uH
C625
1nF
FZ-9102BM
C624
220nF
(250V)
FZ6224BM
D605
DX0518
1N5819
D610
DX0518
1N5819
D609
DX0518
1N5819
IC501
TDA748
0
20
19
18
17 16
15
14
13
12 11
C729 390uF
(6.3V)
C526
220uF
(25V)
C728 100uF
(200V)
EZ0258CE
R611
150
(2W)
R651
1K2
(1/2W)
R742 120K
(1%)
(TQ)
D721
EGP20J
DX0624BM
D621
LN-0037BM
D607
RGP02
DX0634BM
D510
DX0631
1N4935
D612
DX0577
1N4935
D613
DX0577
1N4935
D611
1N4936
DX0578
C602
4.7nF
(1.6Kv)
FZ0227BM
C601
10nF
1.6Kv
FZ0228BM
C617 180nF
(250V) FZ0229BM
D627
D635
IN4148
DX0045
L606
3,3uH
(DF)
0
R811
0
R812
0
L611
1uH
C642 220pF
2kV
D748
EX0549B
M
D705
C5V6
EX0546B
M
R780
33
(TQ)
D730
B6V2
EX0482BM
D733 B6V2
EX0584B
M
R618 3K3
(1/2W)
XZ0242BM
*$
6(59,&(127(6
5
4
3
2
1
0
/
.
-
08/7,67$1'$5'6&+(0$7,&',$*5$02)027+(581,7*6)3
3DJH
3DJH
6,*1$/
352&(6625
$8',2
$03/,)
&,5&8,7
$8',2$03/,)
&
,5&8,7
1
2
3
4
OUT L
GND
GND
OUT
 R
+5V
+16V
+16
V
-16V
-1
6V
-13V
+13
V
MSP3410
G
RH-IX185
3B
M
V
C
T3811
X
18
55BM
+5V
+3.3VSTB
Y
+5VSTBY
+5V
+5VSTBY
+5V
+8V
21
22
23
24
25
26
27
+3,3VSTBY
SC2OUTR
SC2OUTL
SC1OUTR
SC1OUTL
SC2INL
SC1INL
SC1INR
SC2INR
AL
I2SOUT
HEADR
SC4INL
I2SIN
SC3INL
SC4INR
I2SCL
HEADR
SC3INR
HEADL
I2SWS
HEADL
A5
A11
A8
A16
A17
D1
A1
D0
D7
D4
D3
MUTE
A14
IR
A7
D3
D0
A4
PROT
A2
A13
A8A6
D5
STBY
OPC
D5
A14
A2
A9
A11
A15
A17
D7
A6
A10
A13
D1
A5
A4
RES
RES
A0
D6
A0
A3
D6
D4
A7
A15
O
T
A3
A9
A12
A16
A12
D2
A10
LEDOPC
D2
A1
LED
AFT
GND
SCL
SDA
SDA
GND
SCL
AFT
SC4INR
SC4INL
FRONT
FRONT
.
.
.
.
.
.
.
IC
30
4
M
5218L
+12V
8
OUTL
7
-INL
6
+INL
5
GND
4
+INR
3
-INR
2
OUTR
1
C351
220uF
(25V)
R350 2K2
R353
150
R357
150
C350
100nF
C360
560pF
C375
560pF
C361
470nF
(FZ)
(SP)
QPLGN0441CE
Z
Z
C369 100pF
R356 10K
C367 100nF
C371
1nF
L316
3.3uH
(CF)
C378
220uF
(25V)
C379 100nF
L350
3.3uH
(CF)
C354 100pF
R352 12K
C359
4.7nF
C358 100nF
(FZ)
C357
1nF
C362 0.47uF
L351 3.3uH
(CF)
C363
220uF
(25V)
L315
3.3uH
(CF)
C366
100nF
C365
220uF
(25V)
C364
100nF
IC30
1
TDA7480
1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
20 19
18
17
16
15 14
13
12
11
C368 100nF
(FZ)
C374 4.7nF
C321
270nF
R311
100K
R302
100
R303
100
R306 100K
R305 100K
R304
100
R332
2K7
R1037
4K7
R331
2K7
R335
100K
C376
470nF
(FZ)
R1036
4K7
(RA)
R337
10
(RA)
R330
10
L352
P0312
L353
P0312
R362
22K
Q305
2SC2412
C372
0.47uF
R307 4K7
R336
100K
R334
1K
C384
1nF
R333
1K
C385
220nF
R301
100
C303
10uF
(16V)
C302
10uF
C301 10uF
C304
10uF
(16V)
C383
1nF
C352
100nF
R1003 27K
D1003
DX0513
C805
3.3uF
C377 1uF
R360
100K
R328 150
R329
150
C381
10nF
D1002
PX0105
1
2
3
IC30
2
TDA7480
1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
20 19
18
17
16
15 14
13
12
11
L301 10uH
(C
N
4)
JAKJ0047CEZ
Z
1
5
4
3
2
6
7
C1012
100nF
R351
27K
JF17
JF12
C305 1nF
R370
3K3
R369
3K3
D1008 B3V9
EX0579B
M
R1026
10
R1025
220
Q1008
2SC2412
Q1007
2SA1037
C1016
100nF
(FZ
)
R355 27K
(RA)
R358
100K
(RA)
R359
100K
(RA)
R381
15K
R383
15K
R382 18K
R380
18K
Q306
2SA1037
R385 1M
D306 DX0551
R384
22K
C380 10nF
C804
100nF
C1013
2n2
R801
10K
R1015
100
C328
100nF
C323
47pF
X301
B0203
18,432MHz
C311 10uF
(16V)
C320
10uF
(16V)
C312 10uF
(16V)
IC3
03
NC
64
NC
63
AVSS
62
AVSS
61
MONO
60
NC
59
VREFTOP
58
SC1_IN_R
57
SC1_IN_L
56
ASG1
55
SC2_IN_R
54
SC2_IN_L
53
ASG2
52
SC3_IN_R
51
SC3_IN_L
50
ASG4
49
SC4_IN_R
48
CAPL_M
40
AHVSUP
39
CAPL_A
38
SC1_OUT_L
37
SC1_OUT_R
36
VREF1
35
SC2_OUT_L
34
SC2_OUT_R
33
ASG3
32
NC
31
DACM_SUB
30
NC
29
DACM_L
28
DACM_R
27
VREF2
26
DAC_L
25
DAC_R
24
I2S_DA_IN2
17
DVSS
16
DVSS
15
DVSUP
13
DVSUP
12
DVSUP
11
ADR_CL
10
ADR_WS
9
ADR_DA
8
I2S_DA_IN1
7
I2S_DA_OUT
6
I2S_WS
5
I2S_CL
4
I2C_DA
3
I2C_CL
2
NC
1
STANDBYQ
80
ADR_SEL
79
D_CTR_OUT0
78
D_CTR_OUT1
77
NC
76
NC
75
AUD_CL_OUT
74
TP
73
XTAL_OUT
72
XTAL_IN
71
TESTEN
70
ANA_IN2+
69
ANA_IN-
68
ANA_IN1+
67
AVSUP
66
AVSUP
65
SC4_IN_L
47
NC
46
AGNDC
45
AHVSS
44
AHVSS
43
NC
42
NC
41
NC
18
NC
19
NC
20
RESETQ
21
NC
22
NC
23
DVSS
14
C1031
330uF
(6.3V)
R309
100
3
61
0
0K
C1037
.
C1038
560pF
C1015
3.3pF
C1041 47uF
(6,3V)
C329
100nF
C1043
1nF
C1044
1nF
C1045
100pF
C1046
100pF
R387
100
R313
100K
C308
3.3uF
Q1002 2SC2412
C223
L1003 1uH
(NM)
R1023 10K
C1014
5pF
R1004 220
IC100
2
SST37VF
IX1844BM
VPP
1
A16
2
A15
3
A12
4
A7
5
A6
6
A5
7
A4
8
A3
9
A2
10
A1
11
A0
12
D7
21
E
22
A10
23
OE
24
A11
25
A9
26
A8
27
A13
28
A14
29
A17
30
A18
31
VCC
32
D0
13
D1
14
D2
15
VSS
16
D3
17
D4
18
D5
19
D6
20
R1024
330
X1002
20.25
B0219BM
C1005
47uF
IC10
01
AIN3
112
AIN2
113
AIN1
114
AOUT2
115
AOUT1
116
RESQ
117
SCL
118
SDA
119
XTAL1
120
XTAL2
121
VSUPS
122
GNDS
123
WE1Q
124
WE2Q
125
OE1Q
126
OE2Q
127
ADB1B
128
ADB17
1
VSUPADB
2
GNDADB
3
ADB16
4
ADB15
5
ADB14
6
ADB13
7
ADB12
8
ADB11
9
ADB10
10
ADB9
11
ADB8
12
ADB7
13
ADB6
14
ADB5
15
VSUPADB
16
GNDADB
17
ADB4
18
ADB3
19
ADB2
20
ADB1
21
ADB0
22
DB0
23
DB1
24
DB2
25
DB3
26
VSUPDB
27
GNDDB
28
DB4
29
DB5
30
DB6
31
DB7
32
P17
33
P16
34
P15
35
P14
36
VSUPP1
37
GNDP1
38
P13
39
P12
40
P11
41
P10
42
TEST
43
VRT
44
SGND
45
GNDAF
46
VSUPAF
47
VOUT
48
CIN1
49
J61
22uH
J90
LN-0037CE
J91
LN-0037CE
J92
LN-0037CE
J94 LN-0037CE
J96
LN-0037CE
C382
100nF
L302 3.3uH
(DF)
Q1003
2SC2412
D305 7V5
EX0549
D302
7V5
EX0549
C1009
100nF
C1006
10uF
R310
100K
C306
1nF
C1008 2n2
C1007
47nF
R308
100
C1011
100nF
C313 47nF
C1032 2n2
C310
100nF
C309
330uF
(10V)
D303
7V5
EX0549
C307
100nF
C387
100nF
R312
100K
D723
C8V2
EX0550
D304
7V5
EX0549
C330
C3313
1nF
R339
220
R338 220
C390 1nF
C391
1nF
J40
1
Z0101BM
L303
3.3uH
(DF)
C406
D307
C8V2
D308
C8V2
C1052
3,3nF
R423
75
L801 1uH
C353
100nF
C386 220nF
C316 330nF
C317
330nF
C318
330nF
C319
330nF
C370
330nF
C356
330nF
JF4
1
014
100
C1010
100nF
L318
22uH
C373
100nF
C388
330nF
C339
330nF
C1004 270pF
L1004
LN0037
L1001 LN0037
Page of 40
Display

Download Sharp 66GS-62 (serv.man2) Service Manual (Repair Manual)

Here you can view online or download Sharp 66GS-62 (serv.man2) Service Manual in pdf. This Service Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Sharp 66GS-62 (serv.man2) CTR. Information contained in Sharp 66GS-62 (serv.man2) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).