WD-T12340D, WD-T12345D — LG Washing Machine Service Manual (repair manual). Page 2

View LG WD-T12340D / WD-T12345D Service Manual online

2
   目录
1. 技术规格 ......................................................................................................................................
3
2. 特有功能和技术说明  
 
4
3.
.......................................................................................................................................
6
4. 安装向导 ........................................................................................................................................
7
5. 操作说明
          ........................................................................................................................................
 12
6. 整机线路图/电脑板/程序表
 
 
..................................................................................................................
14
7. 故障检修
          17
7-1.  维修前注意事项 .....................................................................................................................
17
7-2.  负载测试模式 .........................................................................................................................
17
7-3. 如何检查水位频率
         
 
....................................................................................................................
18
7-4.  运行中电热调节器的温度
18
7-5.  故障诊断 ...............................................................................................................................
19
7-6.   故障排除 ...............................................................................................................................
20
¥ IE (进水故障) .......................................................................................................................
20
¥ UE (不平衡故障)  ....................................................................................................................
21
¥ OE ( 排水故障) 
22
¥ FE (溢水故障)  ........................................................................................................................
24
¥ DE(门锁故障)..........................................................................................................................
26
¥ tE (电热调节器(加热)故障) 
..............................................................................................................
27
¥ LE (过负载故障)  ....................................................................................................................
28
 8.  其它故障 .....................................................................................................................................
30
¥ 
没有接通电源  ........................................................................................................................
30
¥ 脱水时振动和噪音
................................................................................................................
31
¥ 洗涤剂和柔软剂投放 ............................................................................................................
32
¥ 漏水 ......................................................................................................................................
33
9.  拆卸指南 ....................................................................................................................................
35
10.  部品分解图 ...................................................................................................................................
43
........................................................................................................................................
.........................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
部品名称
¥ PE (水位传感器S/W故障) ............................................................................................................
25
Page of 46

Click on the first or last page to see other WD-T12340D / WD-T12345D service manuals if exist.