E 150P (serv.man4) — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
E 150P (serv.man4)
Pages
8
Size
397.09 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
e-150p-sm4.pdf
Date

View JBL E 150P (serv.man4) User Guide / Operation Manual online

Dansk
BRUGSVEJLEDNING
®
E150P, E250P (230V)
NORTHRIDGE
E SERIES
Dansk 
LÆS DETTE! 
Vigtige Sikkerhedsinformationer
1.  Læs informationerne - Alt vedr. sikker-
hed og betjening bør læses inden produk-
tet tages i brug.
2.  Gem informationerne - Sikkerheds- og
betjeningsinformationer bør også opbe-
vares til senere brug.
3.  Følg advarsler - Overhold nøje alle
advarsler som findes på produktet eller i
brugsvejledningen.
4.  Følg instruktionerne - Alle sikkerheds-
og betjeningsinstrukser bør overholdes
nøje.
5.  Vand og fugt - Produktet bør ikke
benyttes tæt på vand, f.eks. badekar,
håndvask, køkkenvask, vaskebalje, fugtig
kælder, swimming pool, og så videre.
6.  Underlag - Produktet må aldrig place-
res på ustabilt underlag, stand, trefod,
beslag eller bord. Produktet kan vælte og
forårsage alvorlige skader på personer
og på selve produktet. Brug kun underlag,
stand, trefod, beslag eller bord anbefalet
af producenten eller som sælges sam-
men med produktet. Montering bør kun
ske i henhold til producentens monte-
ringsanvisninger og ved brug af det af
producenten anbefalede monteringsud-
styr.
7.  Montering i loft eller på væg 
Montering på loft eller væg må kun ske i
henhold til producentens anvisninger.
8.  Udluftning - Huller og åbninger i pro-
duktet er beregnet til varmeafledning for
at sikre stabil funktion og beskytte mod
overophedning. Disse åbninger må ikke
blokeres eller tildækkes, f.eks. ved at pla-
cere produktet på en seng, sofa, tæppe
eller andet blødt underlag. Produktet må
ikke placeres i lukket reol eller racksy-
stem med mindre der er tilstrækkelig
udluftning i henhold til producentens
anvisninger.
9.  Varme - Produktet bør placeres bort
fra varmekilder som radiatorer, direkte
sollys, ovn/komfur eller andre produkter
(også effektforstærkere) der udstråler
varme.
10. Strømkilder - Produktet må kun
strømfødes som beskrevet bag på pro-
duktet. Hvis De ikke er bekendt med boli-
gens strømforhold, kontakt produktets
leverandør eller det lokale el-selskab.
Hvis produktet benytter batteri eller
anden strømkilde, se brugsanvisning.
11. Jordforbindelse og lysnetpolaritet -
En ægte jordforbindelse øger sikkerhe-
den og kan have betydning for lydkvalite-
ten. Ved to-bens el-stik bør man eksperi-
mentere ved at lytte med stikket vendt
først den ene vej og så den anden vej.
Brug den stilling der giver bedst lyd.
12. Lysnetledning - Lysnetledninger bør
placeres, så de ikke klemmes af gående
eller af genstande placeret på eller ved
dem. Pas især godt på ved stikket,
stikdåser og dér hvor ledningen kommer
ud af produktet.
13. Rengøring – Sluk og træk stikket ud
fra vægkontakt inden rengøring. Brug
aldrig flydende midler eller sprøjtemidler.
Rengør altid med en fugtig klud.
14. Ved længere tids fravær – Sluk og
træk stikket ud fra vægkontakt, hvis
apparatet ikke skal bruges gennem læn-
gere tid.
15. Lynnedslag - For øget beskyttelse i
tordenvejr eller når produktet skal stå
ubenyttet eller uden opsyn gennem læn-
gere tid, bør lysnetledningen trækkes ud
af stikkontakten og forbindelse til
antenne eller kabelanlæg afbrydes. Det
beskytter mod lynnedslag og overlast
grundet pludselige strømstigninger.
16. Overbelastning - Stikkontakter, for-
længerledninger og eventuelle kontakter
på produktet må ikke overbelastes. Det
øger fare for brand eller elektrisk stød.
17. Fremmede genstande og væsker -
Fremmede genstande må aldrig presses
gennem åbninger. Det kan forårsage
kortslutning med risiko for skade på pro-
duktet, brand eller elektrisk stød. Af
samme grund, bør man holde enhver form
for væske langt borte fra produktet.
18. Skade der kræver service - Træk stik-
kontakt ud af kontakten og aflever pro-
duktet til autoriseret værksted i følgende
tilfælde:
a) Når lysnetledning eller stik er be-
skadiget.
b) Hvis væske eller fremmede genstande
er trængt ind i produktet.
c) Hvis produktet har været udsat for
regn eller andet vand.
d) Hvis produktet ikke fungerer korrekt
ved normal betjening. Forsøg kun de
fejlløsninger som anvises i brugsvej-
ledningen. Ukyndigt indgreb kan for-
årsage skader og kræver en større ind-
sats ved en kvalificeret tekniker for at
genoprette normal funktion.
e)  Hvis produktet udsættes for slag, fald
eller anden skade.
f) Hvis produktets ydelse ændres mar-
kant. Det kan være tegn på skade.
19. Tilbehør - Monter aldrig ekstraudstyr
som ikke anbefales af producenten. Det
kan være farligt.
20. Reservedele - Serviceteknikeren må
kun benytte reservedele specificeret af
producenten eller med egenskaber iden-
tiske til originaldelen. Uautoriserede dele
kan forårsage brand, stød eller anden
skade.
21. Sikkerhedscheck - Efter endt service,
bed serviceteknikeren om at gennemføre
sikkerhedscheck for at sikre at produktet
virker normalt.
22. Reparationer - Forsøg på at åbne eller
reparere produktet giver risiko for stød
eller anden skade. Al service overlades til
autoriseret værksted.
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE APPARATET
BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN 
BETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET, 
SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET 
IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT.
Symbolet i en trekant er beregnet til at 
advare brugeren om uisolerede strømfø-
rende kredsløb inde i apparatet.
Symbolet med et udråbstegn i en trekant 
skal advare brugeren om, at der er vigti-
ge forholdsregler med at åbne apparatet 
i den medfølgende literatur.
PLACERING
• Generelt stiger basniveauet jo
tættere subwooferen er på en
væg. Derfor er bassen kraftigst
ved placering i et hjørne.
• Placering langs samme væg
som fronthøjttalerne anbefales
også.
Basfrekvenser er normalt rund-
strålende, hvilket bevirker at
man ikke kan retningsbestemme
dem. Dog kan frekvenser mellen
75 Hz og 150 Hz retnings-
bestemmes, især ved højt
lydtryk. Subwooferen bør
placeres, så man opnår det
mest naturlige stereoperspektiv
og fokus fra anlægget.
Disse forslag er kun vejledende.
Da alle rum er forskellige, anbe-
faler JBL varmt at man prøver
sig frem, indtil man finder den
placering der giver det optimale
resultat. En hjælp til at finde den
ideelle placering kunne være at
placere subwooferen midler-
tidigt på den mest centrale lytte-
plads. Gå langsomt rundt i
lokalet og læg mærke til hvor
bassen lyder bedst. Det er den
ideelle plads til subwooferen.
Målet med E150P og E250P er at
kunne tilbyde den bedst tænke-
lige lydkvalitet sammen med de
mest fleksible og omfattende
tilslutningsmuligheder. Du bør
tilslutte din JBL subwoofer i
henhold til den af de følgende
tre beskrivelser der passer
bedst til dit anlæg.
Ved tilslutning med afisoleret
ledning, løsnes skruen indtil
hullet i pinden er synligt. 
Den afisolerede kabelende føres
gennem hullet. Terminalen
strammes godt.
N.B. I overensstemmelse med
fælleseuropæiske el-sikkerhed-
skrav leveres højttalerne med
plastpropper i hullerne bagpå
skrueterminalerne. Kun i lande
udenfor EU må propperne
fjernes, så bananstik kan be-
nyttes.
ANALOG DOLBY PRO LOGIC RECEIVER
- PÅ HØJTTALERNIVEAU
Denne tilslutningsmetode
bruges med "analog" receiver/
processor uden digital surround
(DTS, Dolby Digital) og uden
subwooferudgang og uden for-
forstærkerlinieudgang med
volumenkontrol.
Der tilsluttes højttalerkabel
mellem receiver/forstærkerens
venstre/højre fronthøjttaler-
terminaler og subwooferens
venstre/højre terminaler mærket
"High Level In." Der tilsluttes
højttalerkabel mellem sub-
wooferens venstre/højre termi-
naler mærket "High Level Out"
og tilsvarende terminaler på
systemets venstre/højre front-
højttalere.
Der tilsluttes højttalerkabler
direkte fra forstærkerens 
center front og venstre/højre
surround terminaler til de
tilsvarende terminaler på center
front, og venstre/højre surround
højttalerne.
TILSLUTNING
Højre Front
Venstre Front
Center
+      –
+      –
+        –
Subwoofer
Højre Surround
Venstre Surround
+      –
+      –
+      –
+      –
Venstre Front
Center
+      –
Venstre Surround
Højre Front
+      –
Højre Surround
+      –
Receiver
L
R
HIGH
LEVEL
IN
L
R
L
R
HIGH
LEVEL
OUT`
+     –
Dansk 
Dansk
ANALOG DOLBY PRO LOGIC RECEIVER 
- PÅ LINIENIVEAU
Denne tilslutningsmetode
bruges med "analog" receiver/
processor uden digital surround
(DTS, Dolby Digital), men med
enten fuldtone subwoofer-
udgang eller med forforstærker-
linieudgang med volumen-
kontrol.
VIGTIGT: LFE-omskifteren skal
være i stillingen "Normal".
Stillingen "LFE" bruges ikke i
forbindelse med rene Dolby Pro
Logic dekodere.
N.B.: Hvis receiver/forstærkeren
kun har een subwooferudgang,
kan tilslutning herfra ske valgfrit
til enten venstre eller højre
linieindgang på subwooferen.
Det er helt uproblematisk at
benytte kun een indgang.
Højttalerkabler tilsluttes mellem
receiver/forstærkerens
terminaler og terminaler på de
tilsvarende højttalere.
Surroundprocessorens højt-
taleropstilling skal svare til de
højttalere der bruges. 
Subwoofer skal være valgt i
opstillingen.
Note til erfarne brugere: Hvis
receiver/forstærkeren har ind-
bygget lavpas delefilter til
subwooferudgang, skal LFE
omskifteren stå i stillingen "LFE",
så subwooferens interne filter
ikke er i signalvejen.
CROSSOVER
FREQUENCY
LEVEL
LINE LEVEL IN
PHASE
Min
Max
L             R
LFE                NORMAL
HIGH
LEVEL
IN
L
R
HIGH
LEVEL
OUT
+    –
50Hz
180º
150Hz
Subwoofer
Out
RECEIVER
L
R
For LFE use L or R
L             R
Page of 8

Download JBL E 150P (serv.man4) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL E 150P (serv.man4) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL E 150P (serv.man4) Audio. Information contained in JBL E 150P (serv.man4) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).