BALBOA SUB — JBL Audio User Guide / Operation Manual

Model
BALBOA SUB
Pages
8
Size
277.59 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
balboa-sub.pdf
Date

View JBL BALBOA SUB User Guide / Operation Manual online

Dansk
BALBOA SUB/230
BALBOA SERIES
BRUGSVEJLEDNING
®
2
LÆS DETTE! 
Vigtige Sikkerhedsinformationer
1.  Læs informationerne - Alt vedr. sikker-
hed og betjening bør læses inden produk-
tet tages i brug.
2.  Gem informationerne - Sikkerheds- og
betjeningsinformationer bør også opbe-
vares til senere brug.
3.  Følg advarsler - Overhold nøje alle
advarsler som findes på produktet eller i
brugsvejledningen.
4.  Følg instruktionerne - Alle sikkerheds-
og betjeningsinstrukser bør overholdes
nøje.
5.  Vand og fugt - Produktet bør ikke
benyttes tæt på vand, f.eks. badekar,
håndvask, køkkenvask, vaskebalje, fugtig
kælder, swimming pool, og så videre.
6.  Underlag - Produktet må aldrig place-
res på ustabilt underlag, stand, trefod,
beslag eller bord. Produktet kan vælte og
forårsage alvorlige skader på personer
og på selve produktet. Brug kun underlag,
stand, trefod, beslag eller bord anbefalet
af producenten eller som sælges sam-
men med produktet. Montering bør kun
ske i henhold til producentens monte-
ringsanvisninger og ved brug af det af
producenten anbefalede monteringsud-
styr.
7.  Montering i loft eller på væg – Monte-
ring på loft eller væg må kun ske i hen-
hold til producentens anvisninger.
8.  Udluftning - Huller og åbninger i pro-
duktet er beregnet til varmeafledning for
at sikre stabil funktion og beskytte mod
overophedning. Disse åbninger må ikke
blokeres eller tildækkes, f.eks. ved at pla-
cere produktet på en seng, sofa, tæppe
eller andet blødt underlag. Produktet må
ikke placeres i lukket reol eller racksy-
stem med mindre der er tilstrækkelig
udluftning i henhold til producentens
anvisninger.
9.  Varme - Produktet bør placeres bort
fra varmekilder som radiatorer, direkte
sollys, ovn/komfur eller andre produkter
(også effektforstærkere) der udstråler
varme.
10. Strømkilder - Produktet må kun
strømfødes som beskrevet bag på pro-
duktet. Hvis De ikke er bekendt med boli-
gens strømforhold, kontakt produktets
leverandør eller det lokale el-selskab.
Hvis produktet benytter batteri eller
anden strømkilde, se brugsanvisning.
11. Jordforbindelse og lysnetpolaritet -
En ægte jordforbindelse øger sikkerhe-
den og kan have betydning for lydkvalite-
ten. Ved to-bens el-stik bør man eksperi-
mentere ved at lytte med stikket vendt
først den ene vej og så den anden vej.
Brug den stilling der giver bedst lyd.
12. Lysnetledning - Lysnetledninger bør
placeres, så de ikke klemmes af gående
eller af genstande placeret på eller ved
dem. Pas især godt på ved stikket,
stikdåser og dér hvor ledningen kommer
ud af produktet.
13. Rengøring – Sluk og træk stikket ud
fra vægkontakt inden rengøring. Brug
aldrig flydende midler eller sprøjtemidler.
Rengør altid med en fugtig klud.
14. Ved længere tids fravær – Sluk og
træk stikket ud fra vægkontakt, hvis
apparatet ikke skal bruges gennem læn-
gere tid.
15. Lynnedslag - For øget beskyttelse i
tordenvejr eller når produktet skal stå
ubenyttet eller uden opsyn gennem læn-
gere tid, bør lysnetledningen trækkes ud
af stikkontakten og forbindelse til
antenne eller kabelanlæg afbrydes. Det
beskytter mod lynnedslag og overlast
grundet pludselige strømstigninger.
16. Overbelastning - Stikkontakter, for-
længerledninger og eventuelle kontakter
på produktet må ikke overbelastes. Det
øger fare for brand eller elektrisk stød.
17. Fremmede genstande og væsker -
Fremmede genstande må aldrig presses
gennem åbninger. Det kan forårsage
kortslutning med risiko for skade på pro-
duktet, brand eller elektrisk stød. Af
samme grund, bør man holde enhver form
for væske langt borte fra produktet.
18. Skade der kræver service - Træk stik-
kontakt ud af kontakten og aflever pro-
duktet til autoriseret værksted i følgende
tilfælde:
a) Når lysnetledning eller stik er be-
skadiget.
b) Hvis væske eller fremmede genstande
er trængt ind i produktet.
c) Hvis produktet har været udsat for
regn eller andet vand.
d) Hvis produktet ikke fungerer korrekt
ved normal betjening. Forsøg kun de
fejlløsninger som anvises i brugsvej-
ledningen. Ukyndigt indgreb kan for-
årsage skader og kræver en større ind-
sats ved en kvalificeret tekniker for at
genoprette normal funktion.
e)  Hvis produktet udsættes for slag, fald
eller anden skade.
f) Hvis produktets ydelse ændres mar-
kant. Det kan være tegn på skade.
19. Tilbehør - Monter aldrig ekstraudstyr
som ikke anbefales af producenten. Det
kan være farligt.
20. Reservedele - Serviceteknikeren må
kun benytte reservedele specificeret af
producenten eller med egenskaber iden-
tiske til originaldelen. Uautoriserede dele
kan forårsage brand, stød eller anden
skade.
21. Sikkerhedscheck - Efter endt service,
bed serviceteknikeren om at gennemføre
sikkerhedscheck for at sikre at produktet
virker normalt.
22. Reparationer - Forsøg på at åbne eller
reparere produktet giver risiko for stød
eller anden skade. Al service overlades til
autoriseret værksted.
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBEN IKKE APPARATET
BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN 
BETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET, 
SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET 
IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT.
Symbolet i en trekant er beregnet til at 
advare brugeren om uisolerede strømfø-
rende kredsløb inde i apparatet.
Symbolet med et udråbstegn i en trekant 
skal advare brugeren om, at der er vigti-
ge forholdsregler med at åbne apparatet 
i den medfølgende literatur.
PLACERING
• Generelt stiger basniveauet
jo tættere subwooferen er på
en væg. Derfor er bassen
kraftigst ved placering i et
hjørne.
• Placering langs samme væg
som fronthøjttalerne anbe-
fales også.
Basfrekvenser er normalt
rundstrålende, hvilket bevirker
at man ikke kan retningsbe-
stemme dem. Dog kan frekven-
ser mellen 75 Hz og 150 Hz ret-
ningsbestemmes, især ved højt
lydtryk. Subwooferen bør
placeres, så man opnår det
mest naturlige stereoperspek-
tiv og fokus fra anlægget.
Disse forslag er kun vejleden-
de. Da alle rum er forskellige,
anbefaler JBL varmt at man
prøver sig frem, indtil man fin-
der den placering der giver det
optimale resultat. En hjælp til
at finde den ideelle placering
kunne være at placere subwo-
oferen midlertidigt på den mest
centrale lytteplads. Gå lang-
somt rundt i lokalet og læg
mærke til hvor bassen lyder
bedst. Det er den ideelle plads
til subwooferen.
TILSLUTNING
Målet med Balboa subwoofer
er at kunne tilbyde den bedst
tænkelige lydkvalitet sammen
med de mest fleksible og
omfattende tilslutningsmulig-
heder. Du bør tilslutte din JBL
subwoofer i henhold til den af
de følgende tre beskrivelser
der passer bedst til dit anlæg.
Ved tilslutning med afisoleret
ledning, løsnes skruen indtil
hullet i pinden er synligt. 
Den afisolerede kabelende
føres gennem hullet. Termina-
len strammes godt.
N.B. I overensstemmelse med
fælleseuropæiske el-sikker-
hedskrav leveres højttalerne
med plastpropper i hullerne
bagpå skrueterminalerne. Kun i
lande udenfor EU må prop-
perne fjernes, så bananstik kan
benyttes.
Højttalere og forstærkere/
receivere har tilsvarende (+)
og (-) terminaler. Det er vigtigt
at alle anlæggets højttalere til-
sluttes korrekt: (+) på højttale-
ren skal forbindes til (+) på for-
stærkeren og (-) på højttaleren
skal forbindes til (-) på forstær-
keren. Forkert tilslutning ("ude
af fase") giver tynd lyd, svag
bas og forringet stereo-
perspektiv.
Korrekt kabeltilslutning er vigti-
gere end nogensinde med
surroundanlæg for at sikre
præcis gengivelse af rumlig-
hed og retningsbestemte lyde.
3
Dansk
TAK FORDI DU VALGTE JBL
I mere end 50 år har JBL været
førende på alle områder inden-
for ind- og afspilning af musik
og film, fra liveoptræden til
kontrollytning af de indspilnin-
ger som du nyder i hjemmet, i
bilen, eller på arbejdspladsen.
Vi stoler trygt på at dit JBL
system vil indfri alle dine for-
ventninger og opfylde dine
behov. Og næste gang du over-
vejer køb af lydudstyr til hjem-
met, bilen eller arbejdsplad-
sen, håber vi at du også til den
tid vælger JBL.
Brug et øjeblik på at registrere
købet på www.jbl.com, 
så vi kan holde dig orienteret
om de sidste nyheder hos JBL
og få os en bedre forståelse af
vores kunder, så vi kan skabe
produkter som opfylder dine
ønsker og behov.
JBL Consumer Products
4
DOLBY PRO LOGIC (IKKE-DIGITAL) - LINIENIVEAU
Brug denne tilslutning med
Dolby Pro Logic surround (an-
læg uden Dolby Digital, DTS
®
eller anden digital surround-
funktion), hvis receiver/deko-
deren har subwooferudgang
eller preamp out på linieniveau
med volumenregulering:
Brug signalkabler med phono-
stik ved tilslutning mellem
receiver/forstærkerens linie-
udgange til subwoofer og
subwooferens linieindgange.
VIGTIGT: Brug ikke LFE ind-
gang på subwooferen med en
ren Dolby Pro Logic dekoder.
NB: Hvis din receiver/proces-
sor kun har een subwooferud-
gang (phonobøsning), skal der
benyttes Y-adaptor (købes
separat) med et phono-hanstik
og to phonobøsninger. 
Y-adaptorens hanstik tilsluttes
subwooferudgang på receiver/
forstærker. De to hunstik til-
sluttes to separate signalkab-
ler med phonostik. Til sidst, til-
sluttes signalkablerne til
subwooferens linieindgange.
De andre højttalere tilsluttes
de tilsvarende højttaler-
terminaler på receiver/for-
stærkeren.
Receiver/processor skal være
korrekt opsat med subwoofer
valgt som "On."
Note for avancerede brugere:
Hvis receiver/processor har
indbygget lavpas filter for
subwooferudgangen, benyt
LFE-indgang, så subwooferens
indbyggede filter ikke anven-
des.
Brug denne tilslutning med
Dolby Digital, DTS
®
eller anden
digital surrounddekoder:
Signalkabel tilsluttes mellem
receiver/processorens LFE
eller subwooferudgang og
subwooferens LFE indgang.
De andre højttalere tilsluttes
de tilsvarende terminaler på
receiver/forstærker.
Din surround processor skal
være korrekt opsat med
subwoofer valgt som "On."
Receiveren bør opsættes til
5.1, 6.1 eller 7.1 kanaler
(afhængig af dit anlæg) og
front venstre/center/højre og
surround højttalerne skal alle
vælges som ”Small.”
Hvis receiveren har flere valg-
muligheder for delefrekvensen
mellem satellitter og subwoo-
fer, vælges 120 Hz eller 150 Hz
eller den nærmeste frekvens
under 120 Hz.
VIGTIGT: Brug ikke LFE ind-
gang på subwooferen med en
ren Dolby Pro Logic dekoder.
Note for avancerede brugere:
Hvis receiver/processor har
indbygget lavpas filter for
subwooferudgangen, benyt
LFE-indgang, så subwooferens
indbyggede filter ikke anven-
des.
TILSLUTNING AF DOLBY DIGITAL, DTS
®
ELLER ANDEN DIGITAL SURROUNDDEKODER 
Left Front
Left
Front
Left
Surround
Left
Surround
Right
Surround
Right
Surround
Surround Back
Right
Surround Back
Right
Surround Back
Left
Surround Back
Left
Right
Front
Right Front
Center
Subwoofer
Subwoofer
Out
Line-
Level In
L
R
R       L
Receiver
Venstre Front
Venstre 
Front
Venstre 
Surround
Højre 
Surround
Højre 
Front
Center
Højre Front
Venstre 
Surround
Højre 
Surround
Page of 8

Download JBL BALBOA SUB User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download JBL BALBOA SUB User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair JBL BALBOA SUB Audio. Information contained in JBL BALBOA SUB service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).