DOWNLOAD JBL BALBOA SUB 10 Service Manual ↓ Size: 557.79 KB | Pages: 8 in PDF or view online for FREE

Model
BALBOA SUB 10
Pages
8
Size
557.79 KB
Type
PDF
Document
User Manual / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
balboa-sub-10.pdf
Date

JBL BALBOA SUB 10 User Manual / Operation Manual ▷ View online

BALBOA SUB10 (230V)
JBL BALBOA
BRUGS-
VEJLEDNING
®
DANSK
2
LÆS DETTE! 
Vigtige Sikkerhedsinformationer
1.  Læs informationerne - Alt vedr. sikkerhed
og betjening bør læses inden produktet tages
i brug.
2.  Gem informationerne - Sikkerheds- og
betjeningsinformationer bør også opbevares
til senere brug.
3.  Følg advarsler - Overhold nøje alle
advarsler som findes på produktet eller i
brugsvejledningen.
4.  Følg instruktionerne - Alle sikkerheds- og
betjeningsinstrukser bør overholdes nøje.
5.  Vand og fugt - Produktet bør ikke benyttes
tæt på vand, f.eks. badekar, håndvask,
køkkenvask, vaskebalje, fugtig kælder,
swimming pool, og så videre.
6.  Underlag - Produktet må aldrig placeres
på ustabilt underlag, stand, trefod, beslag
eller bord. Produktet kan vælte og forårsage
alvorlige skader på personer og på selve
produktet. Brug kun underlag, stand, trefod,
beslag eller bord anbefalet af producenten
eller som sælges sammen med produktet.
Montering bør kun ske i henhold til
producentens monteringsanvisninger og ved
brug af det af producenten anbefalede
monteringsudstyr.
7.  Montering i loft eller på væg – Montering
på loft eller væg må kun ske i henhold til
producentens anvisninger.
8.  Udluftning - Huller og åbninger i produktet
er beregnet til varmeafledning for at sikre
stabil funktion og beskytte mod
overophedning. Disse åbninger må ikke
blokeres eller tildækkes, f.eks. ved at placere
produktet på en seng, sofa, tæppe eller
andet blødt underlag. Produktet må ikke
placeres i lukket reol eller racksystem med
mindre der er tilstrækkelig udluftning i
henhold til producentens anvisninger.
9.  Varme - Produktet bør placeres bort fra
varmekilder som radiatorer, direkte sollys,
ovn/komfur eller andre produkter (også
effektforstærkere) der udstråler varme.
10. Strømkilder - Produktet må kun
strømfødes som beskrevet bag på produktet.
Hvis De ikke er bekendt med boligens
strømforhold, kontakt produktets leverandør
eller det lokale el-selskab. Hvis produktet
benytter batteri eller anden strømkilde, se
brugsanvisning.
11. Jordforbindelse og lysnetpolaritet - En
ægte jordforbindelse øger sikkerheden og
kan have betydning for lydkvaliteten. Ved to-
bens el-stik bør man eksperimentere ved at
lytte med stikket vendt først den ene vej og
så den anden vej. Brug den stilling der giver
bedst lyd.
12. Lysnetledning - Lysnetledninger bør
placeres, så de ikke klemmes af gående eller
af genstande placeret på eller ved dem. Pas
især godt på ved stikket, stikdåser og dér
hvor ledningen kommer ud af produktet.
13. Rengøring – Sluk og træk stikket ud fra
vægkontakt inden rengøring. Brug aldrig
flydende midler eller sprøjtemidler. Rengør
altid med en fugtig klud.
14. Ved længere tids fravær – Sluk og træk
stikket ud fra vægkontakt, hvis apparatet ikke
skal bruges gennem længere tid.
15. Lynnedslag - For øget beskyttelse i
tordenvejr eller når produktet skal stå
ubenyttet eller uden opsyn gennem længere
tid, bør lysnetledningen trækkes ud af
stikkontakten og forbindelse til antenne eller
kabelanlæg afbrydes. Det beskytter mod
lynnedslag og overlast grundet pludselige
strømstigninger.
16. Overbelastning - Stikkontakter,
forlængerledninger og eventuelle kontakter
på produktet må ikke overbelastes. Det øger
fare for brand eller elektrisk stød.
17. Fremmede genstande og væsker -
Fremmede genstande må aldrig presses
gennem åbninger. Det kan forårsage
kortslutning med risiko for skade på
produktet, brand eller elektrisk stød. Af
samme grund, bør man holde enhver form for
væske langt borte fra produktet.
18. Skade der kræver service - Træk
stikkontakt ud af kontakten og aflever
produktet til autoriseret værksted i følgende
tilfælde:
a) Når lysnetledning eller stik er beskadiget.
b) Hvis væske eller fremmede genstande er
trængt ind i produktet.
c) Hvis produktet har været udsat for regn
eller andet vand.
d) Hvis produktet ikke fungerer korrekt ved
normal betjening. Forsøg kun de
fejlløsninger som anvises i
brugsvejledningen. Ukyndigt indgreb kan
forårsage skader og kræver en større
indsats ved en kvalificeret tekniker for at
genoprette normal funktion.
e)  Hvis produktet udsættes for slag, fald
eller anden skade.
f) Hvis produktets ydelse ændres markant.
Det kan være tegn på skade.
19. Tilbehør - Monter aldrig ekstraudstyr som
ikke anbefales af producenten. Det kan være
farligt.
20. Reservedele - Serviceteknikeren må kun
benytte reservedele specificeret af
producenten eller med egenskaber identiske
til originaldelen. Uautoriserede dele kan
forårsage brand, stød eller anden skade.
21. Sikkerhedscheck - Efter endt service,
bed serviceteknikeren om at gennemføre
sikkerhedscheck for at sikre at produktet
virker normalt.
22. Reparationer - Forsøg på at åbne eller
reparere produktet giver risiko for stød eller
anden skade. Al service overlades til
autoriseret værksted.
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK ST
Ø
D
ÅBEN IKKE APPARATET
BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT 
ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET 
FINDES INGEN BETJENINGSFUNKTIONER.
HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE 
SERVICE PÅ APPARATET, SKAL DE HENVENDE
 DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED
Symbolet i en trekant er beregnet til at 
advare brugeren om uisolerede strømførende 
kredsløb inde i apparatet.
Symbolet med et udråbstegn i en trekant 
skal advare brugeren om, at der er vigtige 
forholdsregler med at åbne apparatet
i den medfølgende literatur.
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK 
STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES 
FOR VÆSKER OG FUGT.
Introduktion
JBL Balboa SUB10 Aktiv Subwoofer
Gennem 6 årtier har JBL leveret lydudstyr til koncertsale,
indspilningsstudier og biografer verden over. JBL er det suverænt
foretrukne mærke hos førende musiknavne og lydteknikere.
JBL Balboa Serien bringer dig avancerede teknologier som
titaniumlaminatdome diskant, EOS waveguide og højtydende
enheder. God fornøjelse!
Udpakning
Eventuel transportskade anmeldes straks til forhandler og/eller
transportfirma. Emballage og indpakningsmateriale opbevares til
eventuel senere brug. 
Placering
Installation af subwoofer er meget kompliceret. Derfor anbefales en
nøje gennemgang af dette afsnit inden subwooferen tilsluttes. 
Spørgsmål om din installation hevises til din autoriserede JBL
forhandler. Råd kan også søges på www.jbl.com.
Bassens kvalitet hænger nøje sammen med placering af
subwooferen i rummet og i forhold til satellitterne. Korrekt indstilling
af subwooferens niveau i forhold til satellitterne er også meget vigtig
for at få systemet til at fungere som en integreret helhed. For højt
niveau kan give en dominerende, ukontrolleret bas. Ved for lavt
niveau får man slet ikke gavn af subwooferen.
Her er mere som er værd at vide om subwooferplacering. Det er en
udbredt opfattelse at dybbas (under 125 Hz) ikke kan
retningsbestemmes og derfor skulle en subwoofers placering i
rummet være ret ukritisk. Teorisk set er det rigtigt at de laveste
frekvensers store bølgelængder ikke kan retningsbestemmes, men
når en subwoofer placeres i et rum, kan reflekteret lyd, stående
bølger og absorption i rummet få stor indflydelse på basgengivelse.
Derfor er subwooferens placering vigtig. Vi anbefaler at du
eksperimenterer inden du vælger den endelige placering.
Placeringen afhænger af rummet og af den ønskede bas kvantitet og
kvalitet (f.eks. om rummet tillader placering af subwooferen tæt ved
en af satellithøjttalerne). Der bør være mindst 15 cm fri afstand
mellem væggen og subwooferens refleksport.
3
Eksemplet viser subwooferen placeret i hjørnet for maksimalt
baslydtryk.
SUB
RIGHT-
CHANNEL
SPEAKER
PRIMARY
LISTENING
AREA
DANSK
SUB
HØJRE SATELLITHØJTTALER
PRIMÆR LYTTEPLADS
4
Funktioner og tilslutninger
Bagpanel
¡
£
¢
 
§
0 Subwoofer Niveaujustering
1 Delefrekvens
2 Fase omskifter
3 LFE indgang
4 Linieindgange
5 Power LED
6 Power kontakt
Page of 8
Display

JBL BALBOA SUB 10 User Manual / Operation Manual ▷ Download

  • DOWNLOAD JBL BALBOA SUB 10 Service Manual ↓ Size: 557.79 KB | Pages: 8 in PDF or view online for FREE
  • Here you can View online or download the User Manual / Operation Manual for the JBL BALBOA SUB 10 in PDF for free, which will help you to disassemble, recover, fix and repair JBL BALBOA SUB 10 Audio. Information contained in JBL BALBOA SUB 10 User Manual / Operation Manual (repair manual) includes:
  • Disassembly, troubleshooting, maintenance, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, Circuit, Wiring and Block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Exploded View and Parts List.