PA 4000 (serv.man5) — Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
PA 4000 (serv.man5)
Pages
16
Size
244.06 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
pa-4000-sm5.pdf
Date

View Harman Kardon PA 4000 (serv.man5) User Guide / Operation Manual online

PA 4000
Monipuolinen, siltakytkettävä monikanavavahvistin
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
Power
CH 1
CH 2
Stand by
Power
Protect
CH 3
CH 4
PA 4000
Power for the Digital Revolution
SISÄLLYS
Johdanto
Turvaohjeita
Pakkauksen purkaminen ja laitteen
sijoittaminen
Etulevyn säätimet ja ilmaisimet
Takalevyn liitännät ja säätimet
Asennus ja säätäminen
8
Virran kytkeminen
8
Käynnistäminen virtakytkimellä
8
Käynnistäminen Music Sense 
-toiminnon avulla
8
Käynnistäminen kauko-ohjaimella
Kanava-asetelmat, audio- ja
kaiutinkytkennät
9
Yksi tulo- ja neljä lähtösignaalia
9
Yksi tulo- ja kolme lähtösignaalia
9
Yksi tulo- ja kaksi lähtösignaalia
10
Kaksi tulo- ja neljä lähtösignaalia
10
Kaksi tulo- ja kolme lähtösignaalia
10
Kaksi tulo- ja kaksi lähtösignaalia
10
Huomautus audio-kytkentöihin liittyen
11
Kaiutinjohtojen kytkeminen
12 Järjestelmäkytkennät
12
Rinnakkaislähtö
12
Infrapunaohjaimen kytkeminen
12
Kauko-ohjaimen kytkeminen
12
Virtajohdon kytkeminen
13 Käyttö
13
Äänenvoimakkuuden säätö
13
Äänenvoimakkuus käynnistystlanteessa
14 Huolto-ohjeet
14
Sulakkeen vaihto
14 Vianetsintä
15 Tekniset tiedot
PA 4000 Monipuolinen, siltakytkettävä monikanavavahvistin
Merkintätavat
Helpottaaksemme tämän käsikirjan hyödyntämistä tutustuessasi etulevyn säätimiin ja takalevyn
liitäntöihin, olemme käyttäneet käsikirjassa seuraavia merkintöjä:
ESIMERKKI – (lihavoitu) viittaa etulevyn painikkeeseen tai takalevyn liitäntään.
1 – (Neliön sisällä oleva numero) viittaa etulevyn säätimeen tai ilmaisimeen.
¡ – (Ympyrän sisällä oleva numero) viittaa takalevyn liitäntään.
Vakuutus standardien täyttämisestä
Me, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä omistajan
käsikirjassa kuvattu tuote on näiden teknisten standardien
mukainen:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Daniel Moyano
Harman Kardon Europe A/S
12/01
JOHDANTO  3
Johdanto
Onneksi olkoon! PA 4000 -päätevahvistimen
omistajana sinulla on käytössäsi ainutlaatuinen
tuote. Huolellisesti suunniteltuna PA 4000 tuot-
taa parhaan mahdollisen äänenlaadun tarjoten
samalla joukon ainutlaatuisia ominaisuuksia,
joiden ansiosta vahvistin soveltuu niin moni-
huonejärjestelmän sydämeksi kuin uusimpien
digitaalisten äänilähteiden surround-kanavien
tehonlähteeksi.
PA 4000 on vertaansa vailla oleva pääte-
vahvistin, sillä se toimii moitteettomasti moni-
huonejärjestelmien pitkilläkin kaiutinjohdoilla
tinkimättä Harman Kardonille ominaisesta erit-
täin laajasta taajuusvasteesta tai suuresta vir-
ransyöttökyvystä. Audiofiilisen lisäsilauksen
antavat viiden kanavan kaiutinliittimet, jotka
varmistavat tiukan kontaktin paksuillekin
kaiutinkaapeleille, sekä kanavakohtaiset
lähtöherkkyyden säätimet, joilla lähtösignaalien
tasapaino on helppo säätää tarkasti.
Tehon ja suorituskyvyn ansiosta PA 4000 -
päätevahvistin soveltuu monenlaisiin käyttö-
tarkoituksiin. Tarpeistasi ja järjestelmävaatimuk-
sistasi riippuen PA 4000 -päätevahvistimen voi
kytkeä toimimaan tehokkaana kaksikanavaisena
vahvistimena uusien digitaalisten 6.1- tai 7.1-
surround-järjestelmien takakanaville, kahdelle
erilliselle kaiutinparille tai monihuonejär-
jestelmässä neljän eri huoneen signaaleille.
Kaiken lisäksi sitä voi käyttää vahvistamaan
yhtäaikaa monihuonejärjestelmää ja surround-
järjestelmän takakanavia! Music Sense -toi-
minto käynnistää automaattisesti vahvistimen,
kun sille syötetään audiosignaalia, ja matalajän-
niteliipaisu mahdollistaa monihuoneohjaimien
käytön.
Hyödyntääksesi kaikkia vahvistimesi omi-
naisuuksia varaa hetki aikaa, ja lue tämä omis-
tajan käsikirja huolellisesti. Sen tärkeät tiedot
auttavat sinua tekemään vahvistimeen liittyvät
asennukset oikein, jotta se toimisi halutulla
tavalla muun laitteiston kanssa.
Jos sinulle herää tuotteeseen, asennukseen tai
käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä
vahvistimen jälleenmyyjään. Sieltä saat
asiantuntevaa tietoa tuotteesta.
Tervetuloa Harman Kardon -perheeseen.
Toivotamme sinulle vuosien kuuntelunautintoa!
Ominaisuudet
■ Kahdella tuloliitännällä ja siltakytken-
tämahdollisuudella varustettu
monikanavainen päätevahvistin
■ Suuri syöttöteho ja erittäin laaja
toistokaista
■ Kaksi tuloliitäntää mahdollistavat
kahden erillisen signaalin syöttämisen
samanaikaisesti eri huoneisiin sekä
surround-kanaviin tai stereokuunteluun
■ Rinnankytketyt linjatasoiset lähtöliitän-
nät mahdollistavat usean vahvistimen
ketjutuksen
■ Music Sense -toiminto ja matalajännit-
teinen heräteliipaisu mahdollistavat
automaattisen virrankytkennän
■ Kaikki lähtökanavat on varustettu IR-
tunnistimella ja kauko-ohjainliitännällä,
mikä mahdollistaa erillisen tasonsäädön
kauko-ohjatusti
■ Tukevat kaiutinliitännät mahdollistavat
paksun kaiutinkaapelin käytön
■ Suurien jäähdytysritilöiden ansiosta
jäähdytys on äänetön eikä puhaltimia
tarvita 
■ Lähtötason säätö
■ Irroitettava IEC-virtajohto
■ Tehokas vahvistin mahdollistaa
monihuonejärjestelmän vaatimien
pitkien kaiutinlinjojen käytön
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA ÄLÄ AVAA KOTELOA, SILLÄ SEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN 
HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA VALTUUTETUN HUOLTOPALVELUN SUORITTAA KAIKKI HUOLTOTYÖT.
VAROITUS: LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ ALTTIIKSI SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE, JOTTA 
SÄHKÖISKUN VAARA VÄLTETÄÄN.
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva sala-
manuolitunnus on tarkoitettu varoitta-
maan käyttäjää tuotteen kotelon sisäisistä 
eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet 
saattavat olla niin voimakkaita, että ne 
aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki 
ilmoittaa, että käyttöohjeissa on erityisen 
tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita 
kohteeseen liittyen.
TURVAOHJEITA
Turvaohjeita
Tärkeitä turvaohjeita
Tarkista verkkojännitteen suuruus 
ennen laitteen käyttöä
Uusi Harman Kardon PA 4000 -päätevahvistimesi
on tehtaalla säädetty toimimaan 230 V jännit-
teellä. Tästä poikkeava jännite aiheuttaa turval-
lisuusriskin sekä tulipalovaaran ja saattaa vahin-
goittaa laitetta.
Jos tarvitset lisätietoja vahvistimesi jännitevaa-
timuksista tai verkkojännitteestä, ota yhteyttä
vahvistimen jälleenmyyjään ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon.
Varmista, että pistorasian sulake on riit-
tävän järeä
Tehokas vahvistimesi kuluttaa täydellä kuormi-
tuksella paljon virtaa. Järjestelmän moitteet-
toman toiminnan varmistamiseksi ja välttyäksesi
turvariskeiltä suosittelemme, että vahvistin
kytketään pistorasiaan, joka on suojattu kah-
denkymmenen amppeerin sulakkeella. Usean
vahvistimen kytkeminen saman sulakkeen kuor-
maksi tai vahvistimen kytkeminen pistorasiaan,
jota kuormittaa toiset paljon virtaa kuluttavat
laitteet, kuten suuritehoiset valaisimet, saattaa
aiheuttaa sulakkeen rikkoutumisen. Sinun kan-
nattaa välttää audiolaitteiden kytkemistä
samaan virtapiiriin sähkömoottorien kanssa
(esimerkiksi ilmastointilaite tai jääkaappi).
Tällaisessa virtapiirissä saattaa esiintyä
haitallisia jännitevaihteluita, ja äänentoistolait-
teistossasi saattaa kuulua kiusallisia ääniä
sähkölaitteiden käynnistyessä.
Älä käytä jatkojohtoja
Välttyäksesi turvariskeiltä käytä ainoastaan
vahvistimen mukana toimitettavaa virtajohtoa.
Käyttäessäsi jotain muuta johtoa varmista, että
se vastaa alkuperäistä. Emme suosittele jatkojoh-
tojen käyttämistä vahvistimesi virransyöttöön.
Älä aseta minkään laitteen virtajohtoa kulke-
maan maton alta äläkä laita painavia esineitä
johtojen päälle. Vahingoittunut johto on välit-
tömästi korvattava sopivalla ehjällä johdolla.
Käsittele virtajohtoa varovaisesti
Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä pistotul-
pasta, älä johdosta. Jos vahvistin on käyttämättä
pitkän aikaa irrota virtajohto pistorasiasta.
Älä avaa vahvistimen koteloa
Vahvistimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia
osia. Kotelon avaamisesta saattaa aiheutua
sähköisku, ja kaikki laitteeseen tehdyt muutok-
set mitätöivät sille annetun takuun. Jos laitteen
sisälle joutuu vettä tai jokin metalliesine, kuten
paperiliitin, pätkä rautalankaa tai niitti, irrota
vahvistin pistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutet-
tuun huoltopalveluun.
Asennuspaikka
■ Varmistaaksesi moitteettoman toiminnan ja
välttyäksesi turvariskeiltä aseta vahvistin
tukevalle ja tasaiselle alustalle. Jos asetat
laitteen hyllylle varmista, että se kestää laitteen
painon.
■ Varmista, että laitteen yläpuolelle ja sivuille
jää riittävästi tilaa tuuletukselle (yli 10 cm).
Sijoittaessasi laitteen kaappiin tai muuhun
suljettuun paikkaan varmista, että siellä on
riittävä ilmankierto. Kysy tarvittaessa lisätieto-
ja kauppiaaltasi ja neuvottele asiasta asen-
nusliikkeen kanssa.
■ Vahvistinta ei saa altistaa tippuvalle tai 
roiskuvalle nesteelle eikä sen päälle saa 
sijoittaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten
kukkamaljakoita.
■ Älä aseta laitetta matolle.
■ Älä sijoita laitetta kuumaan tai kylmään
tilaan tai lämmittimen lähelle äläkä altista
sitä suoralle auringonvalolle.
■ Vältä kosteita tai märkiä olosuhteita. Älä
aseta nesteitä tai nestesäiliöitä vahvistimen
päälle tai viereen.
■ Älä tuki laitteen päällä olevia jäähdy-
tysaukkoja, äläkä laita niiden päälle muita
laitteita. Muista, että vahvistin tuottaa paljon
lämpöä, jota kotelossa olevien jäähdytysripo-
jen ja -aukkojen on tarkoitus siirtää pois
vahvistimesta. Toisen laitteen asettaminen
välittömästi näiden lämmönsiirtoelementtien
läheisyyteen saattaa ajan kuluessa vahingoit-
taa kumpaakin laitetta.
Puhdistus
Puhdista likaantunut vahvistin pääsääntöisesti
puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla kankaalla. Voit
tarvittaessa käyttää ensin pehmeää, mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta, ja sitten
kangasta, joka on kostutettu pelkkään puh-
taaseen veteen. Kuivaa laite heti pyyhkeellä. Älä
käytä bentseeniä, tinneriä, alkoholia tai muita
liuottimia. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita,
sillä ne voivat vahingoittavat laitteen pintaa.
Vältä sumuttamasta hyönteismyrkkyä laitteen
läheisyydessä.
Vahvistimen siirtäminen
Ennen vahvistimen siirtämistä irrota kaikki
kytkentäjohdot virtajohto mukaanlukien.
Pakkauksen purkaminen ja 
laitteen sijoittaminen
Pakkauslaatikko ja sen sisällä olevat pehmusteet
suojaavat vahvistinta kuljetuksen aikana iskuilta
ja tärinältä. Suosittelemme, että säilytät
pakkausmateriaalin siltä varalta, että joudut kul-
jettamaan laitteen esimerkiksi huoltoon.
Voit litistää pakkauslaatikon, jotta se vie varas-
tossasi vain vähän tilaa. Poista pakkauksessa
olevat niitit varovasti, viillä laatikon pohjassa
oleva teippi halki ja taita laatikko litteäksi.
Pahviset tilkkeet voit varastoida samalla tavalla.
Säilytä muovipussissa ne pakkausmateriaalit,
joita et voi litistää.
Asettaessasi vahvistimen lopulliselle paikalleen
varmista, että sen ympärillä on joka puolella riit-
tävästi tuuletustilaa. Älä aseta laitteen päälle tai
alle CD-levyjä, levyn kansia, käyttöohjekirjoja tai
muita papereita, sillä ne estävät ilman kiertoa
heikentäen laitteen toimintaa ja aiheuttaen tuli-
palovaaran. Jos asetat vahvistimen suljettuun
kaappiin tai räkkiin varmista riittävä ilmankierto,
joka johtaa kuuman ilman ulos ja viileän ilman
sisälle.
Page of 16
Display

Download Harman Kardon PA 4000 (serv.man5) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download Harman Kardon PA 4000 (serv.man5) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon PA 4000 (serv.man5) Audio. Information contained in Harman Kardon PA 4000 (serv.man5) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).