AVR 2000 (serv.man12) — Harman Kardon Audio User Guide / Operation Manual

Model
AVR 2000 (serv.man12)
Pages
48
Size
948.75 KB
Type
PDF
Document
User Guide / Operation Manual
Brand
Device
Audio
File
avr-2000-sm12.pdf
Date

View Harman Kardon AVR 2000 (serv.man12) User Guide / Operation Manual online

AVR 2000 Audio/video-viritinvahvistin
OMISTAJAN KÄSIKIRJA
AVR 2000
RDS
PTY
CT
RT
TA
Power for the Digital Revolution
®
SISÄLLYS
Johdanto
Turvallisuusohjeita
Etulevyn säätimet
Etulevyn näyttö
Takalevyn liitännät
11 Kauko-ohjaimen toiminnot
14 Asennus ja kytkennät
17 Järjestelmän säätäminen
17
Kaiuttimien valinta ja sijoitus
18
Ohjelmalähdekohtaiset asetukset
18
Ohjelmalähteen asetukset
18
Kaiutinasetukset
20
Surround-tilojen asetukset
20
Ohjelmalähteestä riippumattomat 
asetukset
20
Viiveajan asetukset
21
Night-yökuuntelutilan asetukset
21
Lähtötasojen säätäminen
23 Käyttö
23
Peruskäyttö
23
Ohjelmalähteen valinta
23
Kuulokkeiden käyttö
24
Surround-tilakaavio
25
Surround-tilan valitseminen
25
Digitaalinen äänentoisto
27
Äänittäminen
28
Lähtötasojen hienosäätö
28
Muistinvarmennus
29
Virittimen käyttö
30
RDS-järjestelmän käyttö
32 Kauko-ohjaimen ohjelmointi
32
Koodiohjelmointi
32
Automaattihaku
33
Makrojen ohjelmointi
34
Ohjelmoidut laitetoiminnot
34
Rinnakkainen äänitason ohjaus
35
Rinnakkainen kanavavalinta
35
Rinnakkainen erillislaitteiden ohjaus
35
Kauko-ohjaimen muistin tyhjennys
36 Toimintoluettelo
38 Kauko-ohjauskoodit
46 Vianetsintäkaavio
46
Suorittimen nollaus
47 Tekniset tiedot
Sisältö
Merkintätavat
Jotta sinun olisi helpompi käyttää tätä käsikirjaa tutustuessasi kauko-ohjaimeen, etulevyn säätimiin ja
takalevyn liitäntöihin, olemme käyttäneet tässä käsikirjassa tiettyjä merkintätapoja.
ESIMERKKI - (lihavoitu) viittaa kauko-ohjaimen tai etulevyn painikkeeseen tai takalevyn liitäntään.
ESIMERKKI
- (näytön teksti) viittaa etulevyn näytössä näkyvään tekstiin.
1
–  (neliön sisällä oleva numero) viittaa etulevyn säätimeen.
0 – (ovaalin sisällä oleva numero) viittaa kauko-ohjaimen säätimeen tai ilmaisimeen.
 –  (ympyrän sisällä oleva numero) viittaa takalevyn liitäntään.
A
–  (neliön sisällä oleva kirjain) viittaa etulevyn näytön ilmaisimeen.
Vakuutus standardien täyttämisestä
We, Harman Consumer International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir,
FRANCE
vakuutamme omalla vastuullamme, että tässä omistajan
käsikirjassa kuvattu tuote on 
allalueteltujen 
teknisten 
standardien mukainen:
EN 55013/6.1990
EN 55020/12.1994
EN 60065:1993 
EN 61000-3-2/4.1995
Carsten Olesen
Harman Kardon Europe A/S
11/00
JOHDANTO 3
Johdanto
Kiitos siitä, että valintasi oli 
Harman Kardon!
Harman Kardon AVR 2000-viritinvahvistimen
hankinnan myötä sinulla on edessäsi monien
vuosien kuuntelunautinto. AVR 2000 on erityi-
sesti suunniteltu toistamaan elokuvien ääni-
maailman jännitys yksityiskohtineen ja kuuntele-
masi musiikin hienoimmatkin vivahteet. Sisäisten
Dolby* Digital ja DTS
-dekoodauspiirien ansios-
ta AVR 2000 toistaa kuusi erillistä audio-
kanavaa, joilla voidaan toistaa uusimpien DVD-
ja LD-levyjen digitaaliset ääniraidat sekä digi-
taalisten televisiolähetysten digitaalinen ääni.
Vaikka AVR 2000:n sisällä monimutkaiset jär-
jestelmät joutuvatkin koville, jotta tämä kaikki
on mahdollista, laitteen asennus ja käyttö on
yksinkertaista. Kauko-ohjaimen painikkeiden
värikoodaus ja ohjelmoitavuus helpottavat
edelleen AVR 2000:n käyttöä. Saadaksesi eniten
irti uudesta laitteestasi suosittelemme, että luet
tämän käsikirjan huolellisesti läpi. Näin varmis-
tat, että liität kaiuttimet, ohjelmalähteet ja muut
erilliset laitteet oikein. Kun käytät hetken eri sää-
timien toimintojen opetteluun, saat täyden hyö-
dyn AVR 2000:n ominaisuuksista.
Jos sinulla on tähän tuotteeseen, sen asennuk-
seen tai käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
Kuvaus ja toiminnot
AVR 2000 kuuluu markkinoiden monipuolisim-
piin ja suorituskykyisimpiin AV-viritinvahvistimiin.
Dolby Digital- ja DTS-dekoodereiden lisäksi lait-
teessa on useita analogisia surround-tiloja, joita
voi käyttää sellaisten ohjelmalähteiden kanssa
kuin CD, videonauhuri, tv-ääni ja tietysti laitteen
sisäinen FM/AM-viritin. Dolby Pro Logicin*,Dolby
3 Stereon, 5 Ch Stereon sekä Hall- ja Theater-
tilojen lisäksi vain Harman Kardon tarjoaa Logic
7
® 
-järjestelmän, joka luo entistä laajemman ja
vaikuttavamman äänikentän tehosteille ja
panoroinneille.
Kaikkien muiden hienouksien lisäksi AVR 2000
kuuluu niihin harvoihin viritinvahvistimiin, jotka
purkavat jopa MP3-tiedostoja. Voit siis kuunnella
uusimpia hittejä suoraan tietoverkoista liittämäl-
lä tietokoneesi Harman Kardon -viritinvahvis-
timeen.
Toinen Harman Kardonin erikoisuus on VMAx
.
Tämä patentoitu järjestelmä muokkaa ääniken-
tästä entistä ilmavamman jopa silloin, kun
käytössä on vain kaksi etukaiutinta.
Sen lisäksi, että AVR 2000 tarjoaa paljon eri-
laisia kuuntelutoimintoja, laite on helppo
muokata erilaisten kaiuttimien ja kuunteluolo-
suhteiden mukaan.
Mahdollisimman joustavan toiminnan saamisek-
si AVR 2000 sisältää peräti viiden videolaitteen
tuloliitännät, kaikki sekä komposiitti- että S-
Video-versiona. Kaikkiaan kuusi digitaalista tulo-
liitäntää mahdollistavat kaikkien kuviteltavissa
olevien digitaalisten ohjelmalähteiden joustavan
käytön. Digitaaliset tulot on toteutettu sekä
koaksiaalisin että optisin liitännöin, ja etulevyn
koaksiaalitulo voidaan haluttaessa kytkeä digi-
taalilähdöksi, mikä helpottaa kannettavien tal-
lentimien käyttöä.
AVR 2000 -viritinvahvistimen tehokkaassa
vahvistimessa on käytetty perinteistä Harman
Kardon suurvirta-suunnittelufilosofiaa, jotta se
pystyy toistamaan minkä tahansa ohjelma-
materiaalin sisältämän dynamiikan.
Harman Kardon keksi high fidelity -viritinvahvis-
timen yli neljäkymmentäseitsemän vuotta sitten.
Huippuluokan ominaisuuksien ja piirisuunnit-
telun ansiosta AVR 2000 kuuluu valmistajansa
hienoimpiin tuotteisiin kautta aikojen.
■ Crystal
®
Chip -tekniikalla toteutetut
Dolby Digital ja DTS-dekooderit
■ Harman Kardonin ainutlaatuiset
Exclusive Logic 7 ja VMAx -toiminnot
■ MP3-dekoodaus sopivien tietokoneiden
ja MP3-soittimien kanssa 
■ Etulevy on varustettu digitaalituloilla,
joihin saa helposti kytkettyö erilaisia
oheislaitteita, esimerkiksi kannettavan
MP3-soittimen tai pelikonsolin.
■ Monipuoliset digitaalitulot ja -lähdöt
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: JOTTA VÄLTÄT SÄHKÖISKUN VAARAN, ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA. LAITTEESSA EI OLE 
KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. LAITTEEN SAA HUOLTAA VAIN VALTUUTETTU HUOLTOLIIKE.
VAROITUS: LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ ALTTIIKSI SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE, JOTTA 
SÄHKÖISKUN VAARA VÄLTETÄÄN.
Tasasivuisen  kolmion  sisällä  oleva  sala-
manuolitunnus  on  tarkoitettu  varoitta-
maan käyttäjää tuotteen kotelon sisäisistä 
eristämättömistä  jännitteistä.  Jännitteet 
saattavat  olla  niin  voimakkaita,  että  ne 
aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
Tasasivuisen  kolmion  sisällä  oleva  huu-
tomerkki  on  tarkoittetu  ilmoittamaan 
käyttäjälle,  etta  laitteeseen  kuuluu  käyt-
töopas,  jossa  on  tärkeitä  tietoja  laitteen 
käytöstä ja kunnossapidosta.
TURVALLISUUSOHJEITA
Turvallisuusohjeita
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tarkista verkkojännite ennen 
käyttöönottoa
Uuden Harman Kardon AVR 2000 -viritinvah-vis-
timesi käyttöjännite on 220-240 V. Jos kytket vir-
itinvahvistimen johonkin muuhun jännittee-seen
aiheutat tulipalovaaran ja vastaanotin saattaa
vaurioitua.
Jos sinulla on kysymyksiä hankkimasi mallin
käyttöjännitteestä tai asuinpaikkasi verkkojän-
nitteestä, ota yhteys jälleenmyyjääsi ennen kuin
kytket laitteen seinäpistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoja
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua
virtajohtoa. Emme suosittele jatkojohtojen käyt-
töä tämän laitteen kanssa. Kuten kaikkien
muidenkin sähkölaitteiden yhteydessä, älä vedä
virtajohtoja mattojen alitse tai aseta raskaita 
esineitä niiden päälle. Vahingoittuneet 
virtajohdot on heti korvattava vaatimukset 
täyttävillä johdoilla.
Käsittele virtajohtoa varovaisesti
Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, vedä pisto-
tulpasta, älä johdosta. Jos laite on pidempään
käyttämättömänä, irrota se pistorasiasta.
Älä avaa laitteen koteloa
Tämän laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollet-
tavia osia. Kotelon avaaminen aiheuttaa sähkö-
iskun vaaran ja muutokset tuotteeseen aiheutta-
vat takuun raukeamisen. Jos laitteen sisään jou-
tuu vahingossa vettä tai metalliesine, esimerkiksi
paperiliitin tai niitti, irrota laite heti pistorasiasta
ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Sijoituspaikka
■ Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
Näin varmistat laitteen toiminnan ja vältät
mahdolliset vaaratilanteet. Kun sijoitat lait-
teen hyllylle varmista, että hylly ja sen kiin-
nikkeet kantavat laitteen painon.
■ Varmista, että laitteen ylä- ja alapuolella on
riittävästi tuuletustilaa. Jos laite sijoitetaan
kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan
varmista, että ilman kierto kaapin sisällä on
riittävä. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen
asentaa tuuletin.
■ Älä sijoita laitetta pehmeälle alustalle.
■ Älä sijoita laitetta kuumiin tai kylmiin tiloihin,
suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslait-
teen läheisyyteen.
■ Älä sijoita laitetta kosteisiin tiloihin.
■ Älä peitä laitteen yläpinnan tuuletusreikiä tai
aseta esineitä suoraan niiden päälle.
Puhdistus
Jos laite likaantuu, pyyhi se puhtaalla, pehmeällä
kuivalla kankaalla. Puhdista laite tarvittaessa
pehmeällä, mietoon saippuaveteen kastetulla
kankaalla ja sen jälkeen puhtaalla kostealla
kankaalla. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla
kankaalla. ÄLÄ KOSKAAN käytä bentseeniä, tin-
neriä, alkoholia tai muita syttyviä puhdistusainei-
ta. Älä myöskään käytä hankaavia puhdistu-
saineita, koska ne saattavat vaurioittaa laitteen
pintaa. Vältä hyönteismyrkyn käyttöä laitteen
läheisyydessä.
Laitteen siirtäminen
Ennen kuin siirrät laitetta, irrota kaikki liitäntä-
johdot ja varmista, että olet irrottanut sen 
pistorasiasta.
Pakkauksen purku
Pakkaus ja sen pehmusteet on suunniteltu eri-
tyisesti suojaamaan uutta viritinvahvistintasi
iskuilta ja tärinältä kuljetuksen aikana. Säilytä
pakkaus ja kuljetustarvikkeet tulevaa kuljetus-
tarvetta varten.
Voit litistää pakkauksen säilytystilan
säästämiseksi. Leikkaa varovasti saumoja peit-
tävä teippi. Taita pakkaus litteäksi. Litistä samal-
la tavoin muuta pahviset pakkausmateriaalit.
Pakkausmateriaalit, joita ei voi litistää, tulee säi-
lyttää pakkauksen yhteydessä muovipussissa.
Jos et halua säilyttää pakkausmateriaaleja, ota
huomioon, että pakkaus ja muut pakkaus-mate-
riaalit ovat kierrätettäviä. Ota ympäristö
huomioon ja toimita pakkauksen osat lähim-
pään kierrätyspisteeseen.
Page of 48
Display

Download Harman Kardon AVR 2000 (serv.man12) User Guide / Operation Manual

Here you can view online or download Harman Kardon AVR 2000 (serv.man12) User Guide / Operation Manual in pdf. This User Guide / Operation Manual can help you recover, restore, fix, disassemble and repair Harman Kardon AVR 2000 (serv.man12) Audio. Information contained in Harman Kardon AVR 2000 (serv.man12) service manual (repair manual) typically includes:

  • Disassembly, troubleshooting, programming, maintenance, remote, adjustment, installation and setup instructions.
  • Schematics, wiring and block diagrams.
  • Printed wiring boards (PWB) and printed circuit boards (PCB).
  • Parts list (bill of materials).